A A A A A
Bible za jeden rok
Září 1

1 Korintským 11:17-34
17. Toto však přikazuje, nechválím, že se scházíte nikoli k lepšímu, nýbrž k horšímu.
18. Předem totiž slyším, že když se scházíte ve shromáždění, bývají mezi vámi roztržky, a z části tomu i věřím;
19. neboť i odštěpenství musí býti mezi vámi, aby se stali zjevni mezi vámi ti, kteří jsou osvědčeni.
20. Když tedy se scházíte na jedno (místo), není to již slavení večeře Páně,
21. neboť každý béře napřed svoji večeři při jídle, a jeden lační, druhý pak jest opilý.
22. Zdaliž nemáte domů k jídlu a pití? Či snad pohrdáte církví Boží a zahanbujete ty, kteří (nic) nemají? Co mám říci vám? Mám vás chváliti? V této věci (vás) nechválím.
23. Neboť já jsem přijal od Pána to, co jsem též podal vám, (totiž) že Pán Ježíš v té noci, ve které byl zrazen, „vzal chléb
24. a učiniv díky, rozlámal jej a řekl: Toto jest tělo mé, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.
25. Taktéž vzal i kalich po jídle a řekl: Tento kalich jest nová úmluva (potvrzená) mou krví; to čiňte kolikrátkoliv (jej) píti budete, na mou památku.“
26. Kdykoli totiž jíte chléb tento a pijete kalich, smrt Páně zvěstujete, dokavad nepřijde.
27. Proto kdo bude jísti chléb tento aneb píti kalich Páně nehodně, vinen bude tělem a krví Páně.
28. Zkusiž však každý sám sebe a tak z toho chleba jez a z kalicha pij;
29. neboť kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, poněvadž nerozeznává těla Páně.
30. Proto jest mezi vámi mnoho nemocných a slabých, a mnozí zesnuli.
31. Kdybychom sami sebe posuzovali, nebyli bychom souzeni,
32. jsouce však souzeni, od Pána jsme trestáni, abychom s tím světem nebyli zavrženi.
33. Proto, bratří mojí, když se scházíte k jedení, čekejte jedni na druhé.
34. Má-li hlad někdo, jez doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní věci uspořádám, jakmile přijdu.