Instagram
English
A A A A A
Římanům 9:16-33
16. Není tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, nýbrž na Bohu, jenž se smilovává.
17. Neboť Písmo sv. praví k faraonovi: „Právě k tomu jsem tě vzbudil, abych ukázal na tobě svou moc, aby se rozhlásilo jméno mé po veškeré zemi.“
18. Nuže nad kým chce, se smilovává, a koho chce, zatvrzuje.
19. Řekneš mi tedy: „Proč ještě si stěžuje? Neboť kdo odolá vůli jeho?“
20. Ó člověče, ano ty, kdo jsi, jenž odmlouváš Bohu? Řekne-liž výrobek výrobci: „Proč jsi mne udělal takto?“
21. Aneb nemá-li hrnčíř moci nad hlínou, aby z téhož truple udělal nádobu jednu k ozdobě, jinou k nezdobě?
22. jestliže však Bůh přes to, že chce ukázati hněv a v známost uvésti svoji moc, snášel u veliké shovívavosti nádoby hněvu způsobilé k zahynutí,
23. aby ukázal bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě?“
24. Jako takové i povolal nás nejen ze židů, nýbrž i z pohanů,
25. jak dí v Ozeáši: „Nazvu lidem svým toho, jenž nebyl mým lidem, a milou tu, která byla nemilá, a milosrdenství došlou tu, která nedošla milosrdenství;
26. a stane se, že na tom místě, na kterém jim bylo řečeno:,Vy nejste lid můj‘, tam budou nazváni syny Boha živého.“
27. Isaiáš pak volá nad Israelem: „Byť byl počet synů israelských jako písek mořský, ostatek (toliko) bude spasen,
28. neboť slovo(hrozebné) vykoná a ukrátí ve spravedlnosti; slovo totiž ukrácené učiní Hospodin na zemi.“
29. A jak předpověděl Isaiáš: „Kdyby Hospodin zástupů nebyl nám ponechal potomtva, byli bychom se stali jako Sodoma a Gomoře byli bychom připodobněni.“
30. Co tedy řekneme? To, že pohané, kteří spravedlnosti nehledali, spravedlnosti dosáhli, spravedlnosti totiž, která jest z víry,
31. israelité však, kteří hledali zákona spravedlnosti, k zákonu spravedlnosti nepřišli.
32. Proč? Poněvadž (hledali jí dojíti) ne z víry, nýbrž jako ze skutků; narazili (zajisté) na kámen úrazu,
33. jak jest psáno: „Hle, kladu na Sioně kámen úrazu a skálu pohoršení, a žádný, kdo v něho věří, nebude zahanben.“