A A A A A
Bible za jeden rok
Srpen 8

Římanům 9:1-15
1. Pravdu pravím v Kristu, nelžu, a spolu se mnou moje svědomí vydává svědectví v Duchu svatém,
2. že mám zármutek veliký a ustavičnou bolest v srdci svém.
3. Vždyť bych si přál, abych já sám byl zavržen od Krista pro své bratry, mé příbuzné podle těla,
4. kteří jsou israelité, jejichž jest synovství a sláva a úmluva i zákonodárství a bohoslužba a zaslíbení;
5. jejichž jsou otcové a z nichž jest Kristus podle těla, jenž jest nade všecko, Bůh velebený na věky. Amen.
6. Tím však nepravím, že by zmařeno bylo slovo Boží. Neboť ne všichni ti jsou israelité (praví), kteří pocházejí od Israele,
7. aniž proto, že jsou potomstvem Abrahamovým, jsou všichni dítkami, nýbrž „v Isákovi bude tobě nazváno potomstvo“,
8. to jest: nikoliv ti jsou dítkami Božími, kteří jsou dítkami podle těla, nýbrž ti se počítají ku potomstvu, kteří jsou dítkami podle zaslíbení.
9. Slovo záslibné jest totiž toto: „O tomto čase (za rok) přijdu (zase), a Sára bude míti syna.“
10. A netoliko ona (dostala zaslíbení), nýbrž i Rebeka, počavši (dva syny) z jednoho (muže), z Isáka, otce našeho.
11. Neboť když se ještě nenarodili, aniž co dobrého neb špatného učinili, aby (v platnosti) zůstával úradek Boží o vyvolení nikoli ze skutků, nýbrž z toho, jenž povolává,
12. bylo jí řečeno: „Starší bude sloužiti mladšímu,“
13. jakož jest psáno: „Jakoba jsem si zamiloval, Esaua v nenávist jsem pojal.“
14. Co tedy řekneme? Jest u Boha nespravedlnost? Nikoli.
15. Neboť řekl k Mojžíšovi: „Smiluji se nad tím, nad kým se smiluji, a slituji se nad tím, nad kým se slituji.“