A A A A A
Bible za jeden rok
Srpen 31

1 Korintským 11:1-16
1. Buďte následovníky mými, jako i já jsem Kristovým.
2. Chválím pak vás, bratři, že ve všem na mne pamatujete a zachováváte naučení, jak jsem je vám podal.
3. Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže jest Kristus, hlavou pak ženy muž, hlavou však Kristovou Bůh.
4. Každý muž, který se modlí aneb prorokuje s hlavou přikrytou, ohyzďuje hlavu svou;
5. každá však žena, která se modlí a prorokuje s hlavou nezakrytou, hyzdí hlavu svou; neboť jest to jedno, jakoby se oholila.
6. A nezakrývá-li si žena hlavy, ať se (také) oholí; je-li však ohyzdno ženě stříhati se neb holiti, ať zakrývá si hlavu svou.
7. Muž totiž nemá pokrývati hlavy své, neboť jest obrazem a slávou Boží; žena však jest slávou mužovou.
8. Neboť není muž ze ženy, nýbrž žena z muže;
9. vždyť ani nebyl stvořen muž pro ženu, nýbrž žena pro muže.
10. Proto má žena míti znak moci na hlavě pro anděly.
11. Avšak v Pánu ani muž není bez ženy, ani žena bez muže.
12. Neboť jako jest žena z muže, tak jest i muž skrze ženu, všecko pak z Boha.
13. Posuďte sami u sebe: Sluší se, aby se žena modlila k Bohu nezakryta?
14. A neučí vás i příroda, že jest nectí pro muže, nechá-li si dlouhé vlasy růsti?
15. Má-li však žena dlouhé vlasy, jest jí to okrasou? neboť vlasy jsou jí dány místo závoje.
16. Vidí-li se však někomu příti se, (věz, že) my takového obyčeje nemáme, ani církve Boží.