A A A A A
Bible za jeden rok
Srpen 28

1 Korintským 9:1-27
1. Nejsem svoboden? Nejsem apoštolem? Zdali jsem neviděl Krista Ježíše, Pána našeho? Zdali nejste vy mým dílem v Pánu?
2. Jestli pro jiné nejsem apoštolem, pro vás přece jsem (jím), neboť pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu.
3. To jest má obrana proti těm, kteří se mne vyptávají.
4. Nemáme-liž moci jísti a píti?
5. Nemáme-liž moci věřící ženu s sebou bráti, jakož i ostatní apoštolé, i bratři Páně i Petr?
6. Aneb-li jediný já a Barnabáš nemáme moci nevydělávati?
7. Kdo slouží kdy ve vojště na svůj plat? Kdo zakládá vinici a nejí ovoce jejího? Kdo pase stádo a nepožívá mléka od stáda?
8. Mluvím toto (snad jen) po lidsku, aneb-li nepraví toho také zákon?
9. Vždyť v zákoně Mojžíšově jest psáno: „Nezavážeš úst volu mlátícímu.“ Pečuje Bůh (tak) o voly,
10. aneb-li pro nás vůbec to praví? Pro nás zajisté bylo napsáno, že kdo orá, v naději má orati, a kdo mlátí, (má to činiti) v naději, že bude míti účast v užitku.
11. Jestliže my jsme vám rozseli věci duchovní, je to veliké, budeme-li žíti my vaše věci tělesné?
12. Jsou-li jiní účastni toho práva na vás, zdali ne tím spíše my? Ale neužili jsme práva toho, nýbrž snášíme všecko, abychom nezpůsobili žádné překážky evangeliu Kristovu.
13. Nevíte-li, že ti, kteří konají službu svatou, ze svatyně jedí, a že ti, kteří přisluhují oltáři, s oltářem se dělí?
14. Tak i Pán nařídil hlasatelům evangelia, aby z evangelia byli živi.
15. Já však nepoužil jsem z toho ničeho. Ale nepíši toho, aby se tak dělo při mně, neboť lépe jest mi umřítí, nežli aby kdo zmařil chloubu moji.
16. Káži-li totiž evangelium, nemám se čím chlubiti, vždyť jest to pro mne nutností, neboť běda mně, nebudu-li kázati.
17. Činím-li to totiž dobrovolně, mám odplatu; jestli však nedobrovolně - úřadem jsem pověřen.
18. Na čem tedy spočívá moje odplata? (Na tom), že káže evangelium, bezplatně je zvěstuji, tak abych neužíval svého práva při evangeliu.
19. Ačkoli totiž jsem neodvislý ode všech, učinil jsem se služebníkem všech, abych jich více získal.
20. I stal jsem se židům jako židem, abych židy získal;
21. těm, kteří jsou pod zákonem, (stal jsem se), jako bych byl pod zákonem, (ačkoli sám nejsem pod zákonem), abych získal ty, kteří byli pod zákonem; těm, kteří byli bez zákona, (stal jsem se), jako bych byl bez zákona, (ač nejsem bez zákona Božího, nýbrž jsem v zákoně Kristově), abych získal ty, kteří jsou bez zákona;
22. slabým stal jsem se (jako) slabý, abych získal slabé. Všem stal jsem se vším, abych vůbec některé přivedl k spáse.
23. Všecko pak činím pro evangelium, abych se ho stal spolu účasten.
24. Nevíte-li, že ti, kteří běží o závod, všichni sice běží, ale (jen) jeden dostává cenu vítězství? Tak běžte (i vy), abyste dosáhli.
25. Každý však, kdo závodí, zdržuje se všeho; a oni (činí to), aby obdrželi věnec porušitelný, my však neporušitelný.
26. Já tedy běžím nikoli tak, jako na nejisto, zápolím ne jako do vzduchu bije,
27. nýbrž trestám tělo své a podrobuji v služebnost, abych snad kázav jiným, sám nebyl zavržen.