A A A A A
Bible za jeden rok
Srpen 24

1 Korintským 6:1-20
1. Odváží se někdo z vás, maje při proti druhému, souditi se u nespravedlivých a ne u věřících?
2. Aneb nevíte, že věřící budou souditi svět? A jestliže mezi vámi souzen bude svět, jste-liž nehodní, abyste soudili věci nepatrné?
3. Nevíte, že budeme souditi anděly? Čím spíše záležitosti všední.
4. Máte-li tedy soudy o věcech všedních, ustanovte jako soudce ty, kteří jsou v pohrdání v církvi (vaší).
5. K zahanbení vám to pravím. Tak-li není mezi vámi nikoho moudrého, který by mohl rozsouditi mezí bratrem (a bratrem) svým?
6. nýbrž bratr s bratrem se soudí, a to před nevěřícími?
7. Již to věru jest chybou u vás, že máte soudy mezi sebou. Proč raději křivdy nesnášíte? Proč raději škody netrpíte?
8. Vy však činíte křivdy a škodíte, a to bratrům:
9. Nevíte, že nespravedliví království Božího neobdrží? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci,
10. ani změkčilí, ani ti, kteří smilní se stejným pohlavím, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči neobdrží království nebeského.
11. A takovými jste někteří byli; ale dali jste se obmýti, ale byli jste posvěceni, ale byli jste ospravedlněni ve jménu Pána našeho Ježíše Krista a v Duchu Boha našeho.
12. Všecko jest mi dovoleno, ale ne všecko prospívá; všecko jest mi dovoleno, ale já nesmím od žádné věci dát se podmaniti.
13. Pokrmy jsou pro břicho, a břicho pro pokrmy; Bůh však zruší ono i tyto. Ale tělo není pro smilství, nýbrž pro Pána a Pán pro tělo.
14. Bůh pak i Pána vzkřísil, i nás vzkřísí mocí svou.
15. Nevíte, že těla vaše jsou údy Kristovy? Mám tedy snad vzíti údy Kristovy a učiniti je údy nevěstky? Nikoliv.
16. Aneb nevíte-li, že kdo se přidržuje nevěstky, jest (s ní) jedním tělem? Neboť, jak praví (Písmo) „dva budou tělem jedním.“
17. Kdo však se přidržuje Pána, jest (s ním) jedním duchem.
18. Střezte se smilství. Každý hřích, který člověk učiní, jest kromě těla; kdo však smilní, hřeší proti tělu svému.
19. Aneb nevíte-li, že tělo vaše jest chrámem Ducha svatého, jenž je ve vás, jehož máte od Boha, a že nejste svoji?
20. Vždyť jste koupeni za cenu velikou. Nuže oslavujte (a noste) Boha v těle svém.