Instagram
English
A A A A A
Skutky Apoštolské 20:1-16
1. Když bouře přestala, Pavel povolav k sobě učeníky a dav jim napomenutí, rozloučil se s nimi a odešel, aby se bral do Macedonie.
2. Prošed pak ty krajiny a napomenuv je řečí mohou, přišel do Řecka.
3. Tam pobyl tři měsíce, a tu židé činili mu úklady, právě když chtěl se plaviti do Sýrie, i umínil si, že se vrátí skrze Macedonii.
4. Doprovázel ho Sopater z Berey, syn Pyrrhúv, z Thessalonických pak Aristarchus a Sekundus, též Gaius z Derbe a Timoteus, z Asie pak Tychikus a Trofimus.
5. Tito však předešli a čekali na nás v Troadě,
6. my pak jsme po dnech přesničních odpluli z Filipp a přešli jsme k nim v pěti dnech do Troady, kde jsme pobyli sedm dní.
7. Když jsme se v neděli shromáždili k lámání chleba, Pavel chtěje nazejtří odejíti, promlouval s nimi a protáhl řeč až do půlnoci.
8. Bylo pak mnoho světel v hořejší síni, kde jsme byli shromážděni.
9. Jeden mládenec však, jménem Eutychus, seděl na okně a poněvadž Pavel dlouho mluvil, pohružoval se v hluboký spánek a byv spánkem přemožen, spadl s třetího patra a byl zdvižen mrtev.
10. Ale Pavel sestoupiv k němu, položiv se na naň a objav ho řekl: „Nekormuťte se, neboť jeho duše jest v něm.“
11. A vyšed nahoru, lámal chléb, pojedl a mluvil ještě dlouho až do svítání; potom odešel.
12. Mládence však přivedli živého a potěšili se nemálo.
13. My pak vstoupivše na loď, odepluli jsme do Assu, v úmyslu odtud vzíti Pavla, neboť tak nařídil, chtěje sám jíti po zemi,
14. Když se s námi v Assu setkal, pojavše ho (na loď), přišli jsme do Mitylény
15. a odpluvše odtud dostali jsme se druhého dne proti Chiu, dne následujícího přistáli jsme k Samu a den nato přišli jsme do Miletu.
16. Pavel totiž si umínil minouti Efes, aby netratili času v Asii; neboť pospíchal, aby bude-li mu možno, byl o letnicích v Jerusalemě.