Instagram
English
A A A A A
Skutky Apoštolské 10:1-23
1. V Cesarei žil jeden muž, jménem Kornelius, setník tak zvané čety italské,
2. jenž byl nábožný a bohabojný s veškerým domem svým a dával lidu mnoho almužen a se modlil k Bohu povždy.
3. Ten uzřel u vidění zřejmě as v devátou hodinu denní anděla Božího, an k němu vešel a mu řekl: „Korneli“.
4. Ale on pohleděv naň a byv pojat bázní řekl: „Co jest pane?“ I řekl mu: „Modlitby tvé i almužny tvé vstoupily na paměť před Bohem.
5. Ale nyní pošli muže do Joppe a povolej k sobě jistého Šimona, kterýž má přijmí Petr.
6. On jest pohostinu u jakéhosi Šimona koželuha, jenž má dům u moře, (ten poví ti, co máš učiniti).“
7. A když odešel anděl, který byl k němu mluvil, povolal dva ze svých služebníků a jednoho nábožného vojína z těch, kteří mu byli podřízeni,
8. a vypověděv jim všecko, poslal je do Joppe.
9. Druhého dne, když byli na cestě a se přibližovali k městu, Petr vystoupiv na střechu, aby se pomodlil, - bylo kolem poledne.
10. Tu zlačněl a chtěl pojísti. Když však mu přistrojovali, připadlo naň vytržení mysli;
11. i uzřel nebe otevřené a jakousi nádobu jako veliké prostěradlo, ana se snáší dolů jsouc spouštěna za čtyři cípy s nebe na zem;
12. v ní byli všichni čtvernožci a plazi pozemští a ptáci nebeští.
13. I zazněl k němu hlas: „Vstaň Petře, bij a jez!“
14. Ale Petr řekl: „Nikoli, Pane, neboť jsem nikdy nejedl nic poskvrněného a nečistého.“
15. A hlas opět, po druhé (řekl) k němu: „Co Bůh očistil, ty neprav býti poskvrněným“.
16. To se stalo po třikrát; a hned (nato) vzata jest nádoba do nebe.
17. Když pak Petr sám u sebe byl na rozpacích o tom, co by znamenalo to vidění, které byl viděl, hle muži od Kornelia vyslaní, doptavše se na dům Šimonův, stanuli přede dveřmi
18. a zavolavše tázali se, jeli tu pohostinu Šimon, příjmím Petr.
19. Mezitím však, co Petr přemýšlel o vidění, Duch řekl jemu: „Hle, tři muži hledají tě;
20. vstaň tedy, sestup dolů a jdi s nimi nic se nerozpakuje, neboť já jsem je poslal“.
21. I sestoupil Petr k těm mužům a řekl: „Hle já jsem ten, jehož hledáte; pro kterou příčinu jste přišli?“
22. Oni pak řekli: „Setník Kornelius, muž spravedlivý a bohabojný, jenž jest dobře osvědčen od celého národa židovského, dostal napomenutí od anděla svatého, aby tě povolal do svého domu a poslechl poučení od tebe“.
23. Pozvav je tedy dovnitř, přijal je pohostinu. Druhého pak dne vstav šel s nimi, a někteří z bratří joppenských ho doprovodili.