A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 6

Jan 15:1-27
1. „Já jsem vinný kmen pravý a Otec můj jest vinař.
2. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odejme, a každou, která nese ovoce, očistí, aby nesla více ovoce.
3. Vy jste již čisti tím slovem, které jsem vám mluvil.
4. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstane-li ve kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5. Já jsem vinný kmen, vy (jste) ratolesti; kdo zůstává ve mně a já v něm, ten přináší ovoce mnoho, neboť beze mne nemůže činiti nic.
6. Jestliže kdo ve mně nezůstane, vyvržen bude ven jako ratotest; i uschne a seberou ji a vrhnou na oheň, a bude hořeti.
7. Zůstanete-li ve mně a slova má zůstanou-li ve vás: cokoli budete chtíti, proste, a stane se vám.
8. V tom jest oslaven Otec můj, abyste přinášeli mnoho užitku a stali se (dokonalými) učeníky mými.
9. Jako mne miloval Otec, i já jsem miloval vás. Zůstaňte v lásce mé.
10. Budete-li zachovávati přikázání má, zůstanete v lásce mé, jakož i já jsem zachoval přikázání Otce svého a zůstávám v lásce jeho.
11. Toto mluvil jsem vám, aby radost má byla ve vás a aby radost vaše se naplnila.“
12. „Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako jsem (já) miloval vás.
13. Větší lásky nemá nikdo nad tu, aby kdo položil život svůj za své přátele.
14. Vy jste přáteli mými, činíte-li, co já přikazuji vám.
15. Již více nenazývám vás služebníky, neboť služebník neví, co činí pán jeho, ale nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám oznámil všecko, co jsem slyšel od Otce svého.
16. Ne vy jste mne vyvolili, nýbrž já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás (k tomu), abyste šli a přinášeli užitek, a užitek váš (aby) zůstával, by začkoli byste poprosili Otce ve jménu mém, dal vám.
17. Toto přikazuji vám, abyste se milovali vespolek.
18. Jestliže svět vás nenávidí, vězte, že mne nenáviděl prve nežli vás.
19. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval své vlastnictví; poněvadž však ze světa nejste, nýbrž já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.
20. Pamatujte na to slovo, které jsem já řekl vám:,Není služebník větší nežli pán jeho.‘ Jestli mne pronásledovali, i vás budou pronásledovati, jestli mé slovo zachovali, i vaše budou zachovávati.
21. Ale toto všecko učiní vám pro jméno mé, poněvadž neznají toho, jenž mě poslal.
22. Kdybych byl nepřišel a jim nemluvil, hříchu by neměli; nyní však nemají výmluvy ze hříchu svého.
23. Kdo nenávidí mne, nenávidí i Otce mého.
24. Kdybych byl nečinil mezi nimi skutků, kterých nikdo jiný nečinil, hříchu by neměli; avšak (oni je) i viděli, a (přece) nenáviděli jak mne, tak Otce mého.
25. Ale (to se dělo a děje), aby se naplnilo slovo, které jest napsáno v zákoně jejich:,Nenáviděli mě bez příčiny‘.
26. Když pak přijde Utěšitel, kterého já pošlu vám od Otce, Duch pravdy, jenž vychází od Otce, ten bude svědčiti o mně;
27. avšak i vy budete svědčiti, neboť jste se mnou od počátku“.