A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 3

Jan 13:1-20
1. Před slavností velikonoční Ježíš věda, že přišla hodina jeho aby z toho světa odešel k Otci, měv v lásce (vždy) svoje (kteří byli) ve světě, projevil jim svou lásku měrou nejvyšší.
2. Když totiž večeře nastala a ďábel již vnukl v srdce, aby jej zradil Jidáš, syn Šimona iškariotského,
3. (Ježíš) jsa vědom si toho, že Otec dal mu v ruce všecko, a že vyšel od Boha a jde k Bohu,
4. vstal od večeře a odložil roucha svá a vzav šat lněný přepásal se.
5. Potom nalil vody do umyvadla a počal umývati učeníkům nohy a utírati je šatem, kterým byl přepásán.
6. Přišel tedy k Šimonu Petrovi. I řekl mu Petr: „Pane, ty mně myješ nohy?“
7. Ježíš odpověděl a řekl jemu: „Co já činím, ty nevíš nyní, ale zvíš potom.“
8. Dí mu Petr: „Nebudeš mně mýti nohou navěky.“ Ježíš mu odpověděl: „Neumyji-li tebe, nebudeš míti dílu se mnou.“
9. Dí jemu Šimon Petr: „Pane, netoliko nohy mé, nýbrž i ruce a hlavu.“
10. Dí mu Ježíš: „Kdo se vykoupal, nepotřebuje leč jen nohy si umýti, ale jest čist celý; i vy jste čisti, ale ne všichni.“
11. Věděl totiž, kdo jest ten, jenž ho zradí. Proto řekl: „Nejste čisti všichni.“
12. Když jim tedy nohy umyl a své roucho vzal a se opět posadil, řekl jim: „Víte-li, co jsem vám učinil?
13. Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem; a dobře pravíte; jsemť zajisté.
14. Jestliže tedy já, Pán a Mistr váš, umyl jsem vám nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývati.
15. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste i vy činili tak, jako jsem já učinil vám.
16. Vpravdě, vpravdě pravím vám: Není služebník větší nad pána svého, ani posel větší nad toho, který jej poslal.
17. To li víte, jste blahoslaveni, jestli to budete činiti.
18. Nepravím to o vás všech: já vím, které jsem si vyvolil, avšak aby se naplnilo Písmo:,Kdo jí se mnou chléb, pozdvihne proti mně patu svou.‘
19. již nyní pravím (to) vám, prve než se stane, abyste, když se stane, uvěřili, že já to jsem.“
20. Vpravdě, vpravdě pravím vám: Kdo přijímá toho, koho-li pošlu, mne přijímá; kdo však mne přijímá, přijímá toho, jenž mě poslal.