A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 26

Skutky Apoštolské 7:44-60
44. „Stánek svědectví měli otcové naši na poušti, jak jim nařídil Bůh, pravě k Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, kttrý byl viděl.
45. A ten přejavše otcové naši, pod Josuem také vnesli do země pohanů, které Bůh vyhnal před tváří otců našich, (a tak měli jej) až do dnů Davidových.
46. Ten nalezl milost před Bohem a prosil, aby směl vyhledati stánek Bohu Jakobovu.
47. Šalomom pak vystavěl mu dům.
48. Ale Svrchovaný nepřebývá v domech rukou udělaných, jak dí prorok:
49. ,Nebe jest mi trůnem, země podnožím nohou mých. Jaký dům mi vystavíte, praví Hospodin, aneb které jest místo mého odpočívání?
50. Zdaliž ruka má neučinila toho všeho?‘“
51. „Tvrdošíjní a neobřezaní srdcem i ušima, vy se vždycky Duchu svatému protivíte, jak otcové vaši, tak i vy.
52. Kterého z proroků nepronásledovali otcové vaši? Ano i usmrtili ty, kteří předpovídali o příchodě toho Spravedlivého, jehož zrádci a vrahy jste se vy nyní stali,
53. vy, kteří jste přijali zákon k nařízení andělů, ale nezachovali jste ho.“
54. Slyšíce to pukali hněvem ve svém srdci a skřípali zuby na něho.
55. On však jsa pln Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel slávu Boží a Ježíše, an stojí na pravici Boží.
56. I řekl: „Aj, vidím nebesa otevřená a Syna člověka státi na pravici Boží.“
57. Ale oni vzkřikše hlasem velikým, zacpali si uši a jednomyslně obořili se na něj.
58. A vyvrhše ho ven z města, kamenovali jej; při tom svědkové odložili vrchní roucha svá k nohám mládence, který slul Šavel.
59. I kamenovali Štěpána, kterýž se modlil a pravil: „Pane Ježíši, přijmi ducha mého.“
60. A pad na kolena zvolal hlasem velikým: „Pane, nepokládej jim toho za hřích.“ A to pověděv zesnul (v Pánu). Šavel pak souhlasil s usmrcením jeho.