A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 24

Skutky Apoštolské 7:1-21
1. Velekněz však řekl: „Jest tomu tak?“
2. A on pravil: „Muži bratři a otcové, poslyšte: Bůh slávy ukázal se našemu otci Abrahamovi, když byl v Mesopotanii, prve než se usadil v Haranu
3. a řekl jemu:,Vyjdi ze země své a z příbuzenstva svého a pojď do země, kterou ti ukáži.‘
4. I vyšel ze země chaldejské a bydlil v Haranu. A odtud po smrti otce jeho přeložil jej (Bůh) do země této, ve které vy nyní bydlíte.
5. Ale nedal mu v ní dědictví ani na píď, nýbrž zaslíbil mu ji dáti v držení, i potomstvu jeho po něm, a to v době když syna ještě neměl.
6. Ano Bůh mu řekl, že potomstvo jeho bude pohostinu v zemi cizí, a že je v službu podrobí a s ním zle nakládati budou po čtyři sta roků;
7. ,ale národ, jemuž sloužiti budou, souditi budu já,‘ pravil Bůh,,a potom vyjdou a mně obětovati budou na místě tomto.‘
8. I dal mu úmluvu obřízkovou, a tak zplodil Isáka a obřezal ho dne osmého, a Isák Jakoba a Jakob dvanácte patriarchů.“ „
9. A patriarchové ze řevnivosti prodali Josefa do Egypta ale Bůh byl s ním
10. a vysvobodil ho ze všeho soužení jeho a dal mu milost i moudrost před Faraonem, králem egyptským, a (ten) ustanovil ho nejvyšším úředníkem nad Egyptem i nad celým domem svým.
11. Přišel však hlad a soužení veliké na celou zemi egyptskou i kananejskou, a otcové naši nenacházeli pokrmů.
12. Ale Jakob uslyšev, že v Egyptě jest obilí, poslal (tam) otce naše po prvé;
13. a po druhé byl Josef poznán od svých bratrů, a rod jeho byl zjeven Faraonovi.
14. Poslal pak Josef povolat svého otce Jakoba i všecko příbuzenstvo své, počtem sedmdesát pět duší.
15. I vstoupil Jakob do Egypta a umřel (tam) i otcové naši,
16. a byli přineseni do Sichemu a pochováni v hrobě, který byl Abraham koupil za stříbro od synů Hemora v Sichemu.
17. Když pak se přibližoval čas zaslíbení, které Bůh učinil Abrahamovi, lid vzrostl a rozmnožil se v Egyptě,
18. až povstal nad Egyptem jiný král, který neznal Josefa.
19. Ten uživ lsti proti pokolení našemu, trápil otce naše, aby odkládali nemluvňátka svá, by nezůstala na živě.“ „
20. V tom čase narodil se Mojžíš a byl Bohu milý; i byl chován po tři měsíce v domě otce svého,
21. a když byl odložen, vzala jej dcera Faraonova a vychovala si ho za syna.