A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 23

Skutky Apoštolské 6:1-15
1. V těchto dnech, když se rozmnožoval počet učeníků, nastala nevole Hellenistů proti Hebreům, že při denním podělování vdovy jejich se zanedbávaly.
2. Proto dvanáct apoštolů svolavše k sobě množství učeníků řekli: „Není záhodno, abychom my nechávajíce slova Božího, přisluhovali stolům.
3. Proto, bratři, vyhlédněte si ze sebe sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha svatého a moudrosti, abychom je ustanovili k tomu úkonu,
4. my pak vytrváme při modlitbě a službě slova.“
5. I zalíbila se ta řeč všemu množství, a vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, a Filipa a Prochora a Nikánora a Timóna a Parmenu a Mikuláše, (židovského) proselytu z Antiochie.
6. Ty představili apoštolům, a oni pomodlivše se vložili na ně ruce.
7. A slovo Páně rostlo a počet učeníků v Jerusalemě rozmáhal se velice, také četný zástup kněží poslouchal víry.
8. Štěpán pak jsa pln milosti a síly, činil veliké divy a zázraky v lidu.
9. I povstali někteří ze synagogy zvané Libertinských a Kyrenských a Alexandrijských a z těch, kteří byli z Cilicie a Asie, a se hádali se Štěpánem,
10. ale nemohli odolati moudrosti a Duchu, kterým mluvil.
11. Tu nastrojili muže, kteří řekli, že ho slyšeli mluviti slova rouhavá proti Mojžíšovi a proti Bohu.
12. A (tak) pobouřili lid a starší i zákoníky a obořivše se naň, uchopili ho a přivedli do velerady;
13. a postavili křivé svědky, kteří pravili: „Člověk tento nepřestává mluviti slova proti místu svatému a proti zákonu;
14. neboť jsme ho slyšeli, an pravil: „Ten ježíš Nazaretský zkazí toto místo a změní ustanovení, které nám dal Mojžíš.“
15. I pohlédli naň upřeně všichni, kteří zasedali ve veleradě, a uzřeli tvář jeho jako tvář anděla.