Instagram
English
A A A A A
Skutky Apoštolské 4:23-37
23. Byvše propuštěni přišli ke svojim a pověděli jim všecko, co velekněží a starší jim řekli.
24. Ti pak uslyševše pozdvihli jednomyslně hlasu (svého) k Bohu a pravili: „Hospodine, ty jsi ten, jenž učinil nebe i zemi a moře i všecko, co jest v nich,
25. jenž jsi v Duchu svatém ústy našeho otce Davida, služebníka svého, řekl:,Proč se vzbouřili pohané a (proč) kmenové smyslili věci marné?
26. Povstali králové země a vládcové sešli se vespolek proti Hospodinu a proti Pomazanému jeho?‘
27. Neboť v tomto městě sešli se skutečně Herodes a Pontius Pilát s pohany a lidem israelským proti svatému Synu tvému Ježíšovi, kterého jsi pomazal,
28. aby učinili, co ruka tvá a úradek tvůj předem ustanovily, aby se stalo.
29. A nyní, Pane, shlédni na hrozby jejich a dej služebníkům svým, mluviti s veškerou neohrožeností slovo tvé,
30. vztahuje ruku svou k uzdravování a k činění zázrakův i divů jménem svatého Syna svého Ježíše.“
31. A když se pomodlili, otřáslo se místo, ve kterém byli shromážděni, a všickni byli naplněni Duchem svatým; i mluvili slovo Boží s neohrožeností.
32. Obec věřících však měla jedno srdce a jednu duši, a nikdo z nich neříkal, že by něco z majetku jeho bylo mu vlastním, nýbrž všecko bylo jim společné;
33. a mocí velikou vydávali apoštolé svědectví o zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Pána našeho, a milost veliká byla na nich všech.
34. Vždyť nebylo mezi nimi ani žádnéno chudého, neboť ti, kteří byli majiteli polí neb domů, prodávajíce je přinášeli peníze stržené za to, co prodávali,
35. a kladli je k nohám apoštolů. Rozdávalo se pak každému podle toho, jak bylo komu potřebí.
36. Tak Josef, který byl od apoštolů nazván Barnabášem, to jest v překladě „syn útěchy“, levita, rodem z Cypru,
37. maje pole, prodal je a přines peníze za ně, položil je k nohám apoštolů.