A A A A A
Bible za jeden rok
Červen 10

Jan 18:19-40
19. Velekněz tedy otázal se Ježíše o jeho učenících a o jeho učení.
20. Ježíš mu odpověděl: „já jsem mluvil světu zjevně; já jsem učil vždy v synagoze a ve chrámě, kde všichni židé se scházejí, a tajně jsem nemluvil nic.
21. Proč se mne ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem mluvil; hle, ti vědí, co jsem já mluvil.“
22. Když však to pověděl, jeden ze služebníků, stoje tu, dal Ježíšovi políček řka: „Tak-li odpovídáš nejvyššímu knězi?“
23. Ježíš mu odpověděl: „Mluvil-li jsem zle, vydej svědectví o zlém; jestli však dobře, proč mě tepeš?“
24. I poslal jej Annáš svázaného k nejvyššímu knězi Kaifášovi.
25. Stál pak Šimon Petr a ohříval se. I řekli jemu: „Nejsi také z učeníků jeho?“ On zapřel a řekl: „Nejsem.“
26. Dí mu jeden ze služebníků nejvyššího kněze, příbuzný toho, jemuž Petr uťal ucho: „Zdali jsem tě já neviděl s ním v zahradě?“
27. Tu zapřel Petr opět a hned kohout zazpíval.
28. I přivedli Ježíše od Kaifáše do soudní síně. Bylo ráno; a oni nevešli do soudního dvora, aby se neposkvrnili, nýbrž aby mohli jísti z velikonočních obětí.
29. Tedy Pilát vyšel k nim ven a řekl: „Kterou žalobu vedete proti člověku tomuto?“
30. Odpověděli mu: „Kdyby tento nebyl zločinec, nevydali bychom to tobě“.
31. I řekl jim Pilát: „Vezměte ho vy a podle zákona svého suďte jej.„ Tu řekli mu židé: „Nám nepřísluší zabíti nikoho.“
32. Aby se naplnilo slovo Ježíšovo, které byl pověděl naznačuje jakou smrtí má umříti.
33. Pilát tedy vešel opět do soudní síně a povolal (k sobě) Ježíše a řekl jemu: „Ty jsi král židovský?“
34. Ježíš odpověděl: „Sám-li od sebe to pravíš, či-li jiní pověděli ti o mně?“
35. Pilát odpověděl: „Zdaliž jsem já žid? Národ tvůj a velekněží vydali mi tebe. Co jsi učinil?“
36. Ježíš odpověděl: „Království mé není z tohoto světa. Kdyby z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by, abych nebyl vydán židům; ale království mé není odtud.“
37. I řekl mu Pilát: „Tedy králem jsi ty?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se k tomu narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo jest z pravdy, slyší hlas můj.“
38. Dí mu Pilát: „Co jest pravda?“ A když to pověděl, vyšel opět k židům a řekl jim: „Já na něm žádné viny nenalézám.
39. Jest však u vás obyčej, abych vám propustil jednoho (vězně) o velikonocích. Chcete tedy, abych vám propustil krále židovského?“
40. I vzkřikli opět všickni řkouce: „Ne toho, nýbrž Barabáše.“ Byl pak Barabáš lotr.