A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 8

Lukáš 24:1-35
1. Ale v neděli záhy z rána přišly ke hrobu nesouce (s sebou) vonné věci, které připravily.
2. Nalezly však kámen odvalený od hrobu
3. a vešedše (do něho) nenalezly těla Pána Ježíše.
4. Když byly proto bez rady, postavili se najednou dva muži podle nich v rouše skvoucím.
5. Když se bály a svůj obličej k zemi schýlily, řekli jim: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?
6. Není ho tuto, ale vstal. Rozpomeňte se, kterak mluvil k vám, když byl ještě v Galilei.
7. Pravili:,Syn člověka musí býti vydán v ruce lidí hříšných a býti ukřižován a třetího dne vstáti z mrtvých.‘“
8. I rozpomenuly se na slova jeho.
9. A navrátivše se od hrobu zvěstovaly to všecko jedenácti a všem ostatním.
10. Byla to Maria Magdalena a Johanna a Maria (matka) Jakubova a ostatní s nimi, které to pověděly apoštolům.
11. Ale slova ta zdála se jim jako nesmysl; i nevěřili jim.
12. Petr pak vstav běžel ke hrobu a nakloniv se uzřel prostěradla, ana leží o sobě; i odešel domů, divě se tomu, co se stalo.
13. A hle téhož dne šli dva z nich do vesnice, jménem Emaus, která byla vzdálena od Jerusalema honů šedesát.
14. A ti hovořili spolu o všech těch věcech, které se udály.
15. A když hovořili a sebe se dotazovali, Ježíš přiblíživ se bral se s nimi;
16. ale oči jejich byly drženy, aby ho nepoznali.
17. I řekl k nim: „Které jsou to řeči, jež spolu vedete a jste smutni?“
18. A jeden z nich, jménem Kleofáš, odpověděv řekl jemu: „Ty-li jediný jsi cizincem v Jerusalemě a neseznal jsi těch věcí, které se tam staly v těchto dnech?“ I řekl jim:
19. „Které?“ A oni pravili: „O Ježíši Nazaretském, jenž byl prorokem, mocným v činu i slově před Bohem a přede vším lidem;
20. a kterak velekněží a náčelníci naši ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a ukřižovali jej.
21. My však jsme se nadáli, že on to jest, jenž má vykoupit lid israelský; a nyní ke všemu tomu jest dnes třetí den od té doby, co se to stalo.
22. Ale i některé ženy z našich poděsily nás; bylyť z rána u hrobu
23. a nenalezše těla jeho, přišly a pravily, že viděly také zjevení se andělů, kteří praví, že jest živ.
24. I odešli někteří z nás ke hrobu a shledali tak, jak byly ženy pravily, jeho však nespatřili.“
25. Tu on pravil k nim: „Ó bláhoví a váhaví srdcem k věření všemu tomu, co mluvili proroci!
26. Zdali nemusil to Kristus trpěti a tak vejíti do slávy své?“
27. A počav od Mojžíše a všech proroků vykládal jim všecka Písma, která byla o něm.
28. I přiblížili se k vesnici, do které šli, a on se dělal, jakoby chtěl jíti dále,
29. ale oni přinutili ho řkouce: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá, a den se již nachýlil.“ I vešel s nimi.
30. A když byl s nimi za stolem, vzav chléb požehnal jej a rozlámav ho dával jim.
31. I otevřely se oči jejich a poznali ho; ale on zmizel od nich.
32. I řekli vespolek: „Zdali nehořelo v nás srdce naše, když mluvil k nám na cestě a vykládal nám Písma?“
33. A vstavše v touž hodinu vrátili se do Jerusalema a nalezli (tam) pohromadě jedenácte (apoštolů) i ty, kteří byli s nimi,
34. ani praví: „Pán vstal skutečně a ukázal se Šimonovi.“
35. I vypravovali také oni, co se stalo na cestě a kterak ho poznali v lámání chleba.