Instagram
English
A A A A A
Jan 9:1-23
1. A jda mimo, uzřel člověka slepého od narození.
2. I otázali se ho učeníci jeho řkouce: „Mistře, kdo zhřešil, tento-li, či rodiče jeho, že se slepý narodil?“
3. Ježíš odpověděl: „Ani tento nezhřešil, ani jeho rodiče, nýbrž aby se zjevily na něm skutky Boží.
4. Já musím činiti skutky toho, jenž mne poslal, pokud jest den; přichází noc, kdy nikdo nemůže dělati.
5. Pokud jsem na světe, jsem světlem světa.“
6. To pověděv plivnul na zem a udělav ze sliny bláto, pomazal mu (tím) blátem oči a
7. řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe (to jest v překladě „Poslaný“).“ I odešel a umyl se a přišed vida.
8. Proto sousedé a ti, kteří jej dříve vídali, že byl žebrákem, řekli: „Není-li to ten, jenž sedávál a žebral?“ Někteří pravili: „Jest to on.“
9. Jiní řekli: „Nikoliv, ale jest mu podoben.“ On však pravil: „Já jsem to.“
10. Tedy řekli jemu: „Kterak se otevřely tvoje oči?“
11. On odpověděl: „Ten člověk, který slove Ježíš, udělal bláto a pomazal mi oči a řekl mi: Jdi k rybníku Siloe a umyj se.‘ I šel jsem a umyv se vidím.“
12. I řekli jemu: „Kde jest on?“ Pravil: „Nevím.“
13. Přivedli ho k fariseům, toho, jenž býval slepý.
14. Byla pak sobota, když Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči.
15. Opět tedy otázali se ho i fariseové, kterak prohlédl. On pak řekl jim: „Bláto položil mi na oči, i umyl jsem se a vidím.“
16. Tu řekli někteří z fariseů: „Není tento člověk od Boha, neboť nešetří soboty.“ Jiní však pravili: „Kterak může člověk hříšný činiti takové zázraky?“ I byla roztržka mezi nimi.
17. Pravili tedy pět slepému: „Co ty pravíš o něm, protože ti otevřel oči?“ On pak řekl: „Jest prorok.“
18. I nevěřili o něm židé, že byl slepý a prohlédl, až povolali rodiče toho, jenž prohlédl.
19. I otázali se jich řkouce: „Tento-li jest váš syn, o němž vy pravíte, že se slepý narodil? Kterak tedy nyní vidí?“
20. Rodiče jeho odpověděli jim: „Víme, že tohle jest náš syn a že se slepý narodil,
21. ale kterak nyní vidí, nevíme; aneb kdo mu otevřel oči, my nevíme; jeho se ptejte, má léta, ať sám mluví o sobě.“
22. To řekli rodiče jeho, poněvadž se báli židů; neboť již se židé usnesli, aby vyzná-li ho kdo jako Krista (Vykupitele), byl vyobcován.
23. Proto řekli rodiče jeho: „Má léta, jeho se ptejte.“