Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 24

Jan 8:1-27
1. Ježíš pak odebral se na horu Olivetskou.
2. Ráno však přišel zase do chrámu, a veškeren lid přicházel k němu; i posadil se a učil je.
3. Tu přivedli k němu zákoníci a fariseové ženu dopadenou v cizoložství a postavivše ji uprostřed,
4. řekli jemu: „Mistře tato žena byla dopadena v cizoložství při činu samém;
5. v zákoně pak Mojžíš nám přikázal takové kamenovati.
6. Co tedy pravíš ty?“ To pak pravili pokoušejíce ho, aby ho mohli obžalovati. Ale Ježíš shýbnuv se (až) dolů, psal prstem na zemi.
7. Když nepřestávali se ho tázati, zvednul se a řekl: „Kdo z vás jest bez hříchu, vrz první na ni kamenem.“
8. A opět shýbnuv se (až) dolů, psal na zemi.
9. Oni však uslyševše to, vycházeli jeden po druhém počavše od starších, a zůstal sám Ježíš a žena stojíc uprostřed.
10. I pozvedl se Ježíš a řekl jí. „Ženo, kde jsou ti, kteří žalovali na tebe? Nikdo tě neodsoudil?“
11. A ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš pak řekl jí: „Ani já tě neodsoudím. Jdi a již nehřeš.“
12. Tu Ježíš mluvil k nim opět řka: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude choditi ve tmě, nýbrž bude míti světlo života.“
13. I řekli mu fariseové: „Ty vydáváš svědectví sám o sobě, svědectví tvé není pravé.“
14. Ježíš odpověděl jim: „Ačkoliv vydávám svědectví sám o sobě, pravé jest svědectví mé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu; ale vy nevíte, odkud přicházím neb kam jdu.
15. Vy soudíte podle těla; já nesoudím nikoho,
16. a soudím-li já (přece), soud můj jest pravý, neboť nejsem sám, nýbrž já a ten, jenž mě poslal, Otec.
17. A v zákoně vašem jest psáno, že svědectví dvou lidí jest pravé.
18. Já jsem to, jenž svědčím sám o sobě, a svědčí o mně Otec, který mě poslal.“
19. I řekli jemu: „Kde jest tvůj Otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte ani mne, ani Otce mého; kdybyste znali mne, znali byste i Otce mého“.
20. Tato slova (Ježíš) mluvil v síni pokladní, uče v chrámě, a nikdo ho nejal, neboť ještě nepřišla hodina jeho.
21. Ježíš řekl jim opět: „já jdu, a budete mě hledati a ve svém hříchu zemřete. Kam já jdu, vy nemůžete přijíti.“
22. Tedy řekli židé: „Zdali sám sebe zabije, že praví: Kam já jdu, vy nemůžete přijíti?“
23. I pravil jim: „Vy jste zdola, já shora jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.
24. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších; neboť neuvěříte-li, že já to jsem, zemřete v hříších svých.“
25. Tu pravili jemu: „Kdo jsi ty?“ Ježíš řekl jim: „Vůbec to, co vám i mluvím.
26. Mnoho mám o vás mluviti a souditi, ale ten, jenž mne poslal, jest pravdomluvný, a já mluvím ve světě to, co jsem slyšel od něho.“
27. A neporozuměli, že jim mluví o (Bohu) Otci.