Instagram
English
A A A A A
Jan 7:28-53
28. Ježíš proto zvolal hlasem silným ve chrámě uče: „Nejen znáte mě, nýbrž i víte, odkud jsem; a přece nepřišel jsem sám od sebe, nýbrž pravý jest to (posílatel), který mne poslal, jehož vy neznáte.
29. Já ho znám, neboť jsem od něho, a on mě poslal.“
30. Proto hledali ho zajmouti, ale nikdo nevztáhl na něho ruky, neboť dosud nepřišla hodina jeho.
31. Ze zástupu však mnozí uvěřili v něho a pravili: „Bude-liž Kristus, až přijde, činiti více zázraků, než tento činí?“
32. Fariseové slyšeli zástup šeptati o něm ty věci; i poslali velekněží a fariseové služebníky, aby ho jali.
33. Ježíš tedy řekl jim: „Ještě krátký čas jsem s vámi, a odejdu k tomu, jenž mě poslal.
34. Budete mě hledati a nenaleznete, a kde jsem já, (tam) vy nemůžete přijíti.“
35. Tu řekli židé: „Kam tento hodlá jíti, že ho nenalezneme? Chce snad jíti v rozptýlení mezi pohany a učiti pohany?
36. Jaká jest to řeč, kterou promluvil:,Budete mě hledati, a nenaleznete, a kde jsem já, (tam) vy nemůžete přijíti?‘“
37. V poslední, a to veliký den slavnosti Ježíš stál a volal hlasitě: „Žízní-li kdo, pojď ke mně a pij.
38. Kdo věří ve mne, - jakož dí Písmo, - proudové vody živé poplynou z útroby jeho.“
39. To pak řekl o Duchu (svatém), kterého věřící v něho měli přijímati. Duch totiž nebyl dosud dán, poněvadž Ježíš nebyl ještě oslaven.
40. Tu někteří ze zástupu, uslyševše tyto řeči jeho, pravili: „Tento jest vpravdě (onen) prorok.“
41. Jiní pravili: „Tento jest Kristus.“ Někteří však řekli: „Což z Galilee přijde Kristus?
42. Nepraví-liž Písmo, že Kristus přijde z potomstva Davidova a z vesnice Betlema, kde byl David?“
43. A tak povstala v zástupu roztržka pro něho.
44. Někteří pak z nich chtěli ho zajmouti, ale nikdo nevztáhl na něho ruky.
45. Přišli tedy služebníci k velekněžím a fariseům. I řekli jim tito „Proč jste ho nepřivedli?“
46. Služebníci odpověděli: „Nikdy člověk nemluvil tak jako člověk tento.“
47. Tu odpověděli jim fariseové: „Což jste i vy svedeni?
48. Zdaliž kdo z náčelníků uvěřil v něho aneb z fariseů?
49. Ale (jen) zástup tento, který nezná zákona - prokleti jsou.“
50. Řekl k nim Nikodém, ten, jenž k němu přišel v noci, jeden z nich:
51. „Odsuzuje-liž zákon náš člověka, leč prve uslyší od něho a pozná, co činí?“
52. Odpověděli jemu: „Což jsi i ty z Galilee? Zpytuj Písma a viz, že z Galilee prorok nepovstává.“
53. I odešli každý do domu svého.