A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 19

Jan 6:1-21
1. Potom odešel Ježíš za moře Galilejské, to jest Tiberiadské,
2. a veliký zástup šel za ním, neboť viděli zázraky, které činil na nemocných.
3. I vystoupil Ježíš nahoru a posadil se tam s učeníky svými.
4. Byly pak blízko velikonoce, slavnost židovská.
5. Tedy Ježíš pozdvih oči a spatřiv, že zástup veliký jde k němu, pravil k Filipovi: „Odkud nakoupíme chlebů, aby pojedli tito?“
6. To však řekl, zkoušeje ho, neboť sám věděl, co hodlá učiniti.
7. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chlebů nestačí jim, aby každý něco málo dostal.“
8. Dí jemu jeden z učeníků jeho, (totiž) Ondřej, bratr Šimona Petra:
9. „Jest zde jeden pacholík, který má pět chlebů ječných a dvě ryby, ale co jest to na tak mnohé?“
10. Tedy řekl Ježíš: „Rozkažte lidem, ať se posadí.“ Bylo pak mnoho trávy na tom místě. I posadilo se mužů počtem asi pět tisíc.
11. Tu Ježíš vzal chleby a díky učiniv rozdal sedícím; podobně i z ryb, kolik chtěli.
12. Když však se nasytili, řekl učeníkům svým: „Sebeřte pozůstalé kousky, ať nezhynou.“
13. I sebrali a naplnili dvanáct košů kousky z pěti chlebů ječných, kteréž pozůstaly po těch, kteří jedli.
14. Tedy ti lidé uzřevše zázrak, kterýž učinil Ježíš, pravili: „To jest jistě ten prorok, který má přijíti na svět.“
15. Proto Ježíš, poznav, že chtějí přijíti a chopiti ho, aby jej učinili králem, uchýlil se opět na horu sám jediný.
16. Když pak byl večer, učeníci jeho sestoupili k moři
17. a vstoupivše na loď, plavili se přes moře do Kafarnaum; a již setmělo se, a Ježíš ještě nepřišel k nim.
18. Moře však se zdvihalo, ježto vál vítr veliký.
19. Když tedy upluli asi dvacet pět neb třicet honů, spatřili Ježíše, an kráčí po moři a přibližuje se k lodi; i báli se.
20. On však řekl jim: „Já jsem to; nebojte se.“
21. Tu chtěli ho vzíti na loď, ale loď byla ihned u země, do které se ubírali.