A A A A A
Bible za jeden rok
Smět 17

Jan 5:1-23
1. Potom byla slavnost židovská, a Ježíš odebral se do Jerusalema.
2. Jest pak v Jerusalemě při bravní (bráně) rybník, jenž hebrejsky, slove Bethesda a má pět podloubí.
3. V těch leželo veliké množství neduživců: slepých, kulhavých, ochrnulých, kteří čekali na pohyb vody.
4. Anděl Páně totiž sestupoval časem do rybníka, a hýbal vodou. A kdo po hnutí vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať byl stižen neduhem kterýmkoliv.
5. I byl tam jeden člověk, který byl nemocen již třicet osm roků.
6. Toho Ježíš uzřev ležeti a seznav, že to s ním trvá již dlouhý čas, řekl jemu: „Chceš býti zdráv?“
7. Nemocný odpověděl mu: „Pane, nemám člověka, aby, když se voda pohne, spustil mě do rybníka; když pak já jdu, jiný sestupuje přede mnou.“
8. Dí mu Ježíš: „Vstaň, vezmi lože své a choď.“
9. A ihned uzdravil se člověk ten; i vzal lože své a chodil. Byla však toho dne sobota.
10. A proto židé řekli tomu, jenž se uzdravil: „Jest sobota; není dovoleno tobě nosit lože své.“
11. On pak odpověděl jim: „Ten, jenž mě uzdravil, řekl mi: Vezmi lože své a choď.“
12. Tedy otázali se ho: „Kdo jest ten člověk, který ti řekl: Vezmi lože své a choď?“
13. Ten však, jenž byl uzdraven, nevěděl, kdo jest, neboť Ježíš uchýlil se, poněvadž byl zástup na tom místě.
14. Potom Ježíš nalezl ho ve chrámě a řekl jemu: „Hle, učiněn jsi zdráv, již více nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího.“
15. Člověk ten odešel a oznámil židům, že jest to Ježíš, který ho uzdravil.
16. Proto židé pronásledovali Ježíše, že to učinil v sobotu.
17. Ježíš pak promluvil k nim: „Otec můj dosavad dělá, i já dělám.“
18. Tedy židé hledali proto tím více ho usmrtiti, ježto nejen rušil sobotu, nýbrž i Boha nazýval Otcem svým, čině se rovným Bohu.
19. Ježíš tedy odpověděl jim: „Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nemůže Syn sám od sebe činiti ničeho, leč co vidí, že činí Otec. Cokoli totiž činí On, to činí podobně i Syn;
20. neboť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a větší ještě skutky nad to ukáže mu, abyste se divili.
21. Jako totiž Otec mrtvé křísí a oživuje, tak i Syn, koho chce, oživuje.
22. Neboť Otec nesoudí nikoho, ale veškeren soud dal Synu,
23. aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal.