A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 7

Lukáš 9:1-17
1. Povolav pak k sobě dvanáct apoštolů, dal jim moc a sílu nade všemi duchy zlými i uzdravovati neduhy,
2. a poslal je hlásat království Boží a hojit nemocné.
3. I řekl jim: „Ničeho neberte na cestu, ani holi, ani mošny, ani chleba, ani peněz, ani po dvou sukních nemějte.
4. A do kteréhokoli domu vejdete, tam zůstávejte a odtud vycházejte.
5. A kde vás nepřijmou, z toho města vycházejíce, setřeste i prach s nohou svých na svědectví proti nim.“
6. I vyšli a chodili po vesnicích, zvěstujíce evangelium a uzdravujíce všudy.
7. Uslyšel pak Herodes tetrarcha o všem, co činil (Ježíš), a byl v rozpacích,
8. neboť někteří říkali: „Jan vstal z mrtvých“, jiní: „Eliáš se objevil“, jiní pak: „Jeden ze starých proroků vstal z mrtvých.“
9. I řekl Herodes: „Jana jsem sťal; kdo však jest tento, o němž slyším takové věci?“ A hledal ho spatřiti.
10. A když se apoštolé vrátili, vypravovali mu všecko, co činili; i pojal je a odebral se (s nimi) v soukromí na místo osamělé, které jest u Betsaidy.
11. Seznavše to zástupové, šli za ním; i přijal je a mluvil jim o království Božím a uzdravoval ty, kteří uzdravení potřebovali.
12. Ale den počal se nachylovati. I přistoupilo k němu dvanácte a řekli jemu: „Rozpusť zástupy, aby odejdouce do okolních vesnic a dvorců se ubytovali a nalezli si pokrmy; neboť zde jsme na místě osamělém.“
13. Ale on řekl jim: „Dejte vy jim jísti.“ Oni pak řekli: „Nemáme více než pět chlebův a dvě ryby, leč bychom snad odešli a nakoupili pokrmů pro všechen zástup tento.“
14. Bylo pak tam asi pět tisíc mužů. I řekl učeníkům svým: „Rozsaďte je ve skupinách (as) po padesáti.“
15. I učinili tak a rozsadili všecky.
16. Vzav pak pět chlebův i dvě ryby a pohlédnuv k nebi, požehnal je a rozlámav je, dával učeníkům, aby je položili před zástupy.
17. I jedli všichni a nasytili se. A bylo sebráno, co jim zbylo, dvanáct košů kousků.