A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 5

Lukáš 8:1-25
1. Potom chodil po městech a vesnicích, hlásaje a zvěstuje o království Božím, a dvanáct (apoštolů) s ním,
2. též některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchův a od nemocí: Maria zvaná Magdalena, od níž vyšlo sedm duchů zlých,
3. Johanna manželka Chuzy, správce Herodova, a Susanna a mnoho jiných, které mu přisluhovaly ze svých statkův.
4. Když pak se scházel zástup četný a od měst brali se k němu, pravil podobenstvím:
5. „Vyšel rozsévač, aby rozséval símě své, a když rozséval, některá zrna padla vedle cesty, a byla pošlapána a ptáci nebeští sezobali je.
6. A jiné padlo na skálu a vzešedši uschlo, poněvadž nemělo vláhy.
7. A jiné padlo mezi trní, a trní spoluvzrostlé udusilo je.
8. A jiné padlo v zemi dobrou a vzešedši vydalo užitek stonásobný.“ To pověděv zvolal: „Kdo má uši k slyšení, slyš.“
9. I otázali se ho učeníci jeho, co to podobenství znamená.
10. On pak řekl: „Vám dáno jest znáti tajemství království Božího, ostatním však v podobenstvích, aby hledíce neviděli a poslouchajíce nesrozuměli.
11. Tento pak jest rozum v podobenství: Símě jest slovo Boží.
12. Těmi, kteří (jsou) vedle cesty, rozumějí se ti, kteří slyší; potom přichází ďábel a odnímá to slovo ze srdce jejich, aby uvěříce spaseni nebyli.
13. Těmi pak, kteří na skále (jsou), rozumějí se ti, kteří, když uslyší, přijímají slovo s radostí; ale ti nemají kořene: na čas věří a v čas pokušení odstupují.
14. Oním pak, jež padlo do trní, rozumějí se ti, kteří uslyšeli, ale na cestě udušováni bývají od péčí a bohatství a rozkoší života, a nepřinášejí užitku.
15. A tím, které jest v zemi dobré, rozumějí se ti, kteří uslyševše slovo, uchovávají je v srdci dobrém a výborném a přinášejí užitek v trpělivosti.
16. Nikdo pak rozsvítiv svíci nepřikrývá jí nádobou ani nestaví ji pod postel, nýbrž na svícen ji staví, aby viděli světlo ti, kteří vcházejí;
17. neboť nic není tajno, co se neprojeví, a nic skryto, co by se nepoznalo a nepřišlo na jevo.
18. Vizte tedy, jak slyšíte: neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, od toho bude odňato i to, co myslí, že má.“
19. Přišli pak k němu matka a bratři jeho, ale pro zástup nemohli, se k němu dostati.
20. I oznámili mu: „Matka tvá a bratři tvoji stojí venku a chtějí tě viděti.“
21. Ale on odpověděv řekl k nim: „Matka má a bratři moji jsou tito, kteří slovo Boží slyší a plní.“
22. Jednoho dne pak vstoupil na lodičku se svými učeníky a řekl k nim: „Přeplavme se přes jezero.“ I odrazili.
23. A když se plavili, usnul. I přišla vichřice na jezero, a zalévali se a byli v nebezpečenství.
24. Přistoupivše pak k němu, vzbudili ho a řekli: „Mistře, mistře, hyneme.“ A on vstav, přikázal větru i návalu vody, a přestaly, a nastalo ticho.
25. I řekl k nim: „Kde jest víra vaše?“ Ale oni jsouce ustrašeni, podivili se a pravili k sobě vespolek: „I kdo jest tento, že i větrům a moři přikazuje, a poslouchají ho?“