Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 2

Lukáš 6:27-49
27. „Ale vám, kteří mě posloucháte, pravím: Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí,
28. dobrořečte těm, kteří vám zlořečí, a modlete se za ty, kteří vás pomlouvají.
29. Tomu, kdo tě bije v líce, nastav i druhé, a před tím, jenž ti bere plášť, nebraň ani sukně.
30. Tomu, kdo tě prosí dej, a od toho, jenž bere, co jest tvoje, nežádej zpět.
31. A jak chcete, aby lidé činili vám, i vy čiňte jim.
32. A milujete-li ty, kteří milují vás, jaký máte vděk? Vždyť i hříšníci milují ty, kteří je milují.
33. A činíte-li dobře těm, kteří vám dobře činí, jaký máte vděk? Vždyť i hříšníci to činí?
34. A půjčíte-li těm, od nichž se nadějete, že to zase dostanete, jaký máte vděk? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali zase tolikéž.
35. Ale milujte nepřátele své, dobře čiňte a půjčujte, nic (nazpět) nečekajíce: a odplata vaše bude hojná a budete podobni Nejvyššímu, neboť on jest dobrotivý k nevděčným i zlým.“
36. „Buďte (tedy) milosrdní, jakož i Otec váš milosrdný jest.
37. Nesuďte, a nebudete souzeni; neodsuzujte, a nebudete odsouzeni; odpouštějte a bude vám odpuštěno.
38. Dávejte a bude vám dáno; míru dobrou a natlačenou a natřesenou a vrchovatou dají do klína vašeho; neboť jakou měrou měříte, takovou bude vám odměřeno.“
39. Pověděl pak jim i podobenství: „Může slepý vésti slepého? Nepadnou-liž oba do jámy?
40. Není učeník nad mistra, ale dokonalý bude každý, bude-li jako mistr jeho.
41. Proč však vidíš třísku v oku bratra svého a trámu ve svém oku nepozoruješ?
42. Aneb kterak můžeš říci bratru svému:,Bratře nechej, ať vyvrhnu třísku z oka tvého, sám ve svém oku trámu nevida? Pokrytče, vyvrž nejprve trám z oka svého a potom přihlédni, abys vyvrhl třísku z oka bratra svého.
43. To zajisté není strom dobrý, jenž přináší ovoce špatné, ani strom špatný jenž nese ovoce dobré.
44. Neboť každý strom poznává se po ovoci svém; nečesajíť s trní fíkův ani nesbírají s bodláčí hroznů.
45. Dobrý člověk z dobré zásoby srdce svého vyndává věci dobré, a zlý člověk ze špatné zásoby vyndává věci špatné; neboť z hojnosti srdce mluví ústa jeho.“
46. „Proč však říkáte mi;,Pane, Pane‘, a nečiníte, co pravím?
47. Každý, kdo přichází ke mně a slyší má slova a je koná - o tom ukáži vám, komu jest podoben.
48. Podoben jest člověku, jenž stavě dům kopal hluboko a položil základ na skálu. Když pak povstala povodeň, obořila se řeka na ten dům a nemohla jím pohnouti, - neboť byl založen na skále. -
49. Kdo však slyší a nekoná, podoben jest člověku, jenž postavil dům na zemi bez základu, na který se obořila řeka, a hned padl a pád domu toho byl veliký.“