A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 18

Lukáš 14:1-24
1. Když pak Ježíš vešel v sobotu do domu jednoho z náčelníků farisejských, aby tam poobědval, oni ho pozorovali.
2. A hle, jeden člověk vodnatelný byl před ním.
3. I promluvil Ježíš a řekl k zákoníkům a fariseům: „Jest dovoleno v sobotu uzdravovati či li ne?“
4. Ale oni mlčeli. I ujav ho, uzdravil jej a propustil.
5. A řekl k nim: „Kdo jest mezi vámi, jenž padne-li mu vůl neb osel do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?“
6. A nemohli mu na to odpověděti.
7. Pověděl pak také k pozvaným podobenství pozoruje, kterak vybírali přední místa; pravilť:
8. „Když budeš pozván od někoho na svatbu, nesedej na místo přední, aby snad vzácnější než ty nebyl pozván od něho,
9. a přijda ten, jenž pozval tebe i jeho, neřekl tobě:,Postup tomuto místo‘; a tehda počal bys s hanbou seděti na místě posledním.
10. Ale když budeš pozván, jdi, posaď se na posledním místě, aby, když přijde ten, jenž tě pozval, řekl tobě:,Příteli, posedni výše.‘ Tehdy budeš míti čest před spolustolujícími;
11. neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
12. Pravil však i k tomu, který ho pozval: „Strojíš-li oběd neb večeři, nezvi přátel svých, ani bratrů svých, ani příbuzných svých, ani sousedů bohatých, aby snad také oni nepozvali zase tebe a nedostalo se ti odplaty.
13. Ale když strojíš hostinu, povolávej chudých, zmrzačelých, kulhavých a slepých,
14. a budeš blažen, poněvadž nemají čím odplatiti tobě; neboť odplatí se ti při vzkříšení spravedlivých.“
15. Uslyšev to jeden ze spolustolujícich, řekl jemu: „Blažen, kdo bude jísti chléb v království Božím.“
16. Ale on pravil jemu: „Jeden člověk učinil večeři velikou a pozval mnohých.
17. I poslal služebníka svého v hodinu večeře říci pozvaným, aby přišli, ježto všecko jest již hotovo,
18. Ale oni všichni počali jednomyslně se vymlouvati. První řekl jemu:,Pole jsem koupil a musím vyjíti a je shlédnouti. Prosím tě, měj mne za omluvena.‘
19. A druhý řekl:,Patero spřežení volů jsem koupil, a jdu je zkusit; prosím tě, měj mne za omluvena.‘
20. A jiný řekl:,Ženu jsem pojal, a proto nemohu přijíti.‘
21. A služebník vrátiv se, zvěstoval to pánu svému. Tu rozhněval se hospodář a řekl svému služebníku:,Vyjdi rychle na náměstí a ulice města, a uveď sem chudé, zmrzačelé a slepé i kulhavé.‘
22. I řekl služebník:,Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě jest místo.‘
23. A pán řekl služebníkovi:,Vyjdi na cesty a ke plotům a přinuť vejíti, ať se naplní dům můj.
24. Pravímť vám, že žádný z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí večeře mé.‘