A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 15

Lukáš 12:32-59
32. Neboj se, malé stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království.
33. Prodejte, co máte, a dejte almužnou. Udělejte si měšce, které nevetšejí, poklad nepomíjející na nebi, kde se zloděj nepřibližuje, ani mol nekazí.
34. Neboť kde jest poklad váš, tam bude i srdce vaše.“
35. Buďte bedra vaše přepásána a hořte svíce (v rukou vašich),
36. a vy buďte podobni lidem, kteří čekají na pána svého, až se vrátí ze svatby, aby, když přijde a zatluče, hned mu otevřeli.
37. Blaženi služebníci ti, které pán přijda nalezne, ani bdí; vpravdě pravím vám, že se přepáše a ke stolu je posadí a přecházeje bude je obsluhovat.
38. A přijde-li o druhé neb i o třetí hlídce noční a tak je nalezne, blaženi jsou služebníci ti.
39. To však vězte: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, bděl by a nenechal by podkopati domu svého.
40. Také vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kterou netušíte.“
41. I řekl mu Petr: „Pane, k nám-li pravíš to podobenství, či-li také ke všem?“
42. A Pán řekl: „Kdo asi jest správcem věrným a opatrným, jehož ustanovil Pán nad čeledí svou, aby jim dával včas míru pokrmu?
43. Blažen služebník ten, kterého pán přijda nalezne, an tak činí.
44. Vpravdě pravím vám, že ustanoví ho nade vším majetkem svým.
45. Kdyby však onen služebník řekl ve svém srdci:,Pán můj prodlévá přijíti,‘ a počal by bíti služebníky a služky, a jísti a píti a opíjeti se,
46. přijde pán služebníka toho v den, v který se nenaděje a v hodinu, kterou neví, i rozpoltí ho a ustanoví díl jeho s nevěrci.
47. Onen pak služebník, jenž poznal vůli pána svého, a nepřipravil ani neučinil podle vůle jeho, dostane mnoho ran,
48. ten však, jenž ji nepoznal a dělal věci hodné ran, dostane ran málo. Od každého pak, jemuž mnoho bylo dáno, bude se pohledávati mnoho, a komu bylo svěřeno mnoho, od toho bude se žádati více.“
49. „Oheň na zem pustit jsem přišel, a co chci (jiného), než aby se vznítil?
50. Mám však pokřtěn býti křtem, a kterak jsem tísněn, dokavad se nevykoná?
51. Myslíte, že jsem přišel dáti pokoj na zem? Nikoliv, pravím vám, nýbrž rozdvojení;
52. neboť od toho času rozdvojí se jich v jednom domě pět: tři proti dvěma, a dva proti třem;
53. rozdvojí se otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své nevěstě a nevěsta proti tchyni své.“
54. Pravil pak i k zástupům: „Když vidíte vycházeti oblak od západu, ihned říkáte:,Bude pršet.‘ A stává se tak.
55. A když vidíte váti vítr jižní, pravíte:,Bude horko,‘ a bývá.
56. Pokrytci, tvářnost nebe a země umíte zkoumati, i kterak čas tento zkoumat nedovedete?
57. Ale proč sami od sebe nesoudíte, co jest spravedlivo?
58. Když pak jdeš se svým protivníkem k vrchnosti, přičiň se na cestě sprostiti se ho, aby tě snad netáhl k soudci, a soudce nedal tě vykonávateli, a vykonávatel nevsadil tě do žaláře.
59. Pravím tobě: Nevyjdeš odtud, dokavad nenavrátíš i posledního haléře.“