Instagram
English
A A A A A
Lukáš 10:25-42
25. A hle, jeden zákoník vstal, aby ho pokoušel; i řekl: „Mistře, co musím učinit, abych obdržel život věčný?“
26. On pak řekl jemu: „Co jest psáno v zákoně? Kterak (tam) čteš.“
27. A on odpověděl: „Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší síly své i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.“
28. I řekl jemu: „Dobře jsi odpověděl; to čiň a živ budeš.“
29. Ale on chtěje se ospravedlniti, řekl k Ježíšovi: „A kdo jest můj bližní?“
30. I ujal se Ježíš slova a řekl: „Člověk jeden šel z Jerusalema do Jericha a upadl mezi lotry, kteří ho nejen oloupili, nýbrž i zranili, a odešli polomrtvá ho nechavše.
31. I přihodilo se, že kněz jeden šel tou cestou a uzřev jej pominul.
32. Podobně i levita přibyv k tomu místu a uzřev jej pominul.
33. Samaritán však jeden konaje cestu přišel k němu a spatřiv ho pohnul se milosrdenstvím.
34. I přistoupil k němu a ovázal jeho rány, naliv na ně oleje a vína, a vloživ jej na své hovádko dopravil ho do hospody a měl o něj péči.
35. A druhého dne vyňav dva denáry dal je hospodskému a řekl:,Měj o něj péči, a co nad to vynaložíš, já ti nahradím, až se budu vraceti.‘
36. Kdo z těch tří zdá se tobě, že byl bližním tomu, jenž upadl mezi lotry?“
37. A on řekl: „Ten, jenž mu prokázal milosrdenství.“ I řekl mu Ježíš: „Jdi, a čiň i ty podobně.“
38. Když pak se brali cestou, vešel do jedné vesnice, a žena jedna jménem Marta přijala jej do domu svého.
39. A ta měla sestru jménem Marii, která posadivši se k nohám Páně poslouchala slova jeho.
40. Ale Marta zabírala se hojnou obsluhou; přistoupivši pak k němu pravila: „Pane, nedbáš-li toho, že sestra má nechala mě samu sloužiti? Řekni jí tedy, ať mi pomůže.“
41. Ježíš však odpověděl: „Marto, Marto, pečlivá jsi a znepokojuješ se ve mnoha věcech,
42. ale jednoho jest zapotřebí. Maria nejlepší stránku vyvolila, která nebude odňata od ní.“