Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 10

Lukáš 10:1-24
1. Nato Pán vyvolil ještě jiných sedmdesát dva a poslal je po dvou před sebou do každého města i místa, kam hodlal sám přijíti.
2. I pravil k nim: „Žeň sice mnohá jest, ale dělníků málo. Proste tedy Pána žní, aby poslal dělniky na žeň svou.
3. Jděte; hle já posílám vás jako ovce mezi vlky.
4. Nenoste (s sebou) měšce, ani mošny, ani obuvi, a nikoho na cestě nepozdravujte.
5. Vejdouce do domu, řekněte napřed:,Pokoj domu tomuto.‘
6. A bude-li tam člověk pokoje hodný, spočine na něm pokoj váš, pakli ne, vrátí se k vám.
7. V tom domě pak zůstávejte jedouce a pijíce, co mají; neboť hoden jest dělník mzdy své. Nepřecházejte z domu do domu.
8. A když vejdete do města a přijmou vás, jezte (tam), co vám předloží,
9. a uzdravujte nemocné, kteří jsou v něm, a rcete jim:,Přiblížilo se k vám království Boží.‘
10. Když však vejdete do města a nepřijmou vás, vyjděte (tam) na ulice jeho a rcete:
11. ,Stíráme vám i prach, který se nám přichytil na nohou z města vašeho; to však vězte, že se přiblížilo království Boží.‘
12. Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji než městu tomu.
13. Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Neboť kdyby v Tyru a Sidonu byly se udály divy, které se děly ve vás, byli by dávno v žínici a popelu sedíce učinili pokání.
14. Avšak Tyru a Sidonu bude lehčeji na soudě nežli vám.
15. A ty, Kafarnaum, až do nebe povýšené, až do propasti budeš pohříženo.
16. Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá, kdo však mnou pohrdá, pohrdá tím, jenž mě poslal.“
17. Navrátilo se pak těch sedmdesát dva s radostí řkouce: „Pane, také zlí duchové se nám poddávají ve jménu tvém.“
18. I řekl jim: „Viděl jsem satana jako blesk padati s nebe.
19. Hle, dal jsem vám moc šlapati na hady a na štíry a na veškerou sílu nepřítele, a nic vám neuškodí.
20. Avšak z toho se neradujte, že duchové se vám poddávají, nýbrž radujte se, že jména vaše napsána jsou v nebesích.“
21. V tu hodinu zaplesal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tebe, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými a zjevil jsi je nedospělým; ano, Otče, že se tak zalíbilo tobě.
22. Všecko jest mi dáno od Otce mého, a nikdo neví, kdo jest Syn, leč Otec, a kdo jest Otec, leč Syn, a komu by chtěl Syn zjeviti.“
23. A obrátiv se k učeníkům svým pravil: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte.
24. Neboť pravím vám, že mnozí proroci a králové přáli si viděti, co vy vidíte, a neviděli, a slyšeti, co vy slyšíte, a neslyšeli.“