A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 9

Marek 11:1-19
1. A když se přibližovali k Jerusalemu, a to k Betfage a Betanii při hoře Olivetské, poslal dva ze svých učeníkův a pravil jim:
2. „Jděte do vesnice, která jest proti vám, a hned, jak budete do ní vcházeti, naleznete oslátko přivázané, na němž dosud žádný člověk neseděl; odvažte je a přiveďte.
3. A řekne-li vám kdo:,Co to děláte?‘, rcete:,Pán ho potřebuje‘; a hned ho propustí sem.“
4. I odešli a nalezli oslátko přivázané u dveří na cestě; i odvázali je.
5. A někteří z těch, kteří tam stáli, pravili jim: „Co to děláte, odvazujíce oslátko?“
6. Oni pak řekli jim, jak jim přikázal Ježíš. A nechali jich.
7. I přivedli oslátko k Ježíšovi a vložili na ně roucha svá. A vsedl na ně.
8. Mnozí pak prostřeli roucha svá na cestu, a jiní sekali ratolesti se stromův a prostírali je na cestu.
9. A ti, kteří šli v předu, i ti, kteří v zadu byli, volali řkouce: „Hosanna!
10. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně! Požehnáno buď přicházející království otce našeho Davida! Hosanna na výsostech!“
11. I vešel do Jerusalema do chrámu a pohleděv kolem na všecko, poněvadž bylo již pozdě na den, vyšel se dvanácti do Betanie.
12. A když druhého dne vyšli z Betanie, zlačněl.
13. A spatřiv z daleka fík mající listí, šel, zdali snad nenalezne něco na něm; ale přišed k němu nenalezl nic kromě listí, neboť nebyl čas fíků.
14. I promluviv řekl jemu: „Ať z tebe na věky nikdo nejí ovoce.“ A slyšeli to učeníci jeho.
15. I přišli do Jerusalema. A vešed do chrámu počal vyháněti ty, kteří prodávali a kupovali ve chrámě, a převrátil stoly penězoměncův i stolice těch, kteří prodávali holubice,
16. a nedopustil, aby kdo nosil nádobu chrámem.
17. A učil je řka jim: „Není-liž psáno:,Dům můj domem modlitby slouti bude všem národům,‘ vy však jste jej učinili peleší lotrovskou.“
18. Uslyševše to velekněží a zákoníci, hledali, kterak by ho zahubili, neboť báli se ho, poněvadž veškeren lid žasnul nad učením jeho.
19. A když byl večer, vyšel z města.