A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 30

Lukáš 5:1-16
1. I stalo se, když zástupové na něho naléhali, aby slyšeli slovo Boží, on stál podle jezera Genesaretského.
2. A uzřel dvě lodi, any stojí podle jezera, rybáři pak vystoupivše z nich vypírali sítě.
3. I vstoupil na jednu loď, která patřila Šimonovi, a žádal ho, aby odrazil maličko od země. A posadiv se, učil z lodi zástupy.
4. Když pak přestal mluviti, řekl k Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a rozestřete sítě své k lovení.“
5. A Šimon odpovídaje řekl jemu: „Mistře, po celou noc pracovavše nic jsme nechytili, ale k slovu tvému rozestru síť.“
6. A když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb a síť jejich se trhala.
7. I pokynuli svým druhům, kteří byli na jiné lodi, aby přišli a jim pomohli. I přišli a naplnili obě lodi, takže se (téměř) potopovaly.
8. Uzřev to Šimon Petr padl k nohám Ježíšovým a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.“
9. Úžas zajisté pojal ho a všecky, kteří byli s ním, nad lovem ryb, který učinili;
10. podobně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli společníky Šimonovými. I řekl Ježíš Šimonovi: „Neboj se, od toho času budeš lidi loviti.“
11. A přirazivše (lodi) k zemi, opustili všecko a šli za ním.
12. Když pak byl v jednom městě, byl tam muž, plný malomocenství a ten uzřev Ježíše, padl na tvář a prosil ho řka: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistiti.“
13. I vztáhl ruku a dotkl se ho řka: „Chci, buď čist.“ A hned malomocenství odešlo od něho.
14. A on přikázal mu, aby nikomu (o tom) nepravil, nýbrž (řekl): „Jdi, ukaž se knězi a obětuj za očištění své, jak přikázal Mojžíš, na svědectví jim“.
15. Ale pověst o něm rozšiřovala se vždy více a mnozí zástupové scházeli se, aby ho slyšeli a byli uzdravováni od svých nemocí.
16. On však uchyloval se na pustiny a modlil se.