A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 25

Lukáš 2:1-24
1. Toho času pak vyšel rozkaz od císaře Augusta, aby se vykonal soupis celé říše.
2. Tento soupis konal se první za náčelnictví Kviríniova v Syrii.
3. I šli všichni, aby se přiznávali, každý do města svého.
4. Odešel pak i Josef z Galilee z města Nazareta do Judska do města Davidova, jež slově Betlem, poněvadž byl z domu a kmene Davidova,
5. aby se dal zapsat s Marií, zasnoubenou manželkou svou, která byla těhotná.
6. Stalo se pak, když tam byli, naplnily se dnové, aby porodila.
7. I porodila syna svého prvorozeného a obvinula jej plénkami a položila ho v jeslích, poněvadž neměli místa v hospodě.
8. A byli v téže krajině pastýři, ponocujíce a stráž noční držíce nad stádem svým.
9. A hle, anděl Páně stanul u nich, a jasnost Boží obklíčila je, a báli se velice.
10. I řekl jim anděl: „Nebojte se, neboť hle, zvěstují vám radost velikou, která bude všemu lidu.
11. Narodilť se vám dnes Spasitel, to jest Kristus Pán, v městě Davidově.
12. A toto bude vám znamením: Naleznete dítko plénkami obvinuté a položené v jeslích.“
13. A hned na to bylo s andělem množství zástupů nebeských, kteří chválili Boha říkajíce:
14. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem zalíbeným.“
15. I stalo se, jak andělé odešli od nich do nebe, pastýři pravili k sobě vespolek: „Pojďme až do Betlema a vizme tu událost, kterou Pán oznámil nám.“
16. I přišli s chvatem a nalezli Marii a Josefa i dítko položené v jeslích.
17. A uzřevše je, vypravovali věc, která jim byla pověděna o dítku.
18. A všichni, kteří to slyšeli, divili se těm věcem, které jim byly pověděny od pastýřů.
19. Maria však zachovávala ta slova, uvažujíc je v srdci svém.
20. I navrátili se pastýři, velebíce a chválíce Boha ze všeho, co slyšeli a viděli tak, jak jim bylo pověděno.
21. A když se naplnilo dní osm, aby dítko bylo obřezáno, nazvali jméno jeho Ježíš, kterým bylo nazváno od anděla, prve než se počalo v životě.
22. A když se naplnily dnové očišťování jejího podle zákona Mojžíšova, donesli jej do Jerusalema, aby ho představili před Hospodinem.
23. (jakož jest psáno v zákoně Páně: každý pacholík, jenž otvírá život buď zasvěcen Pánu),
24. a aby dali oběť podle toho, jak pověděno jest v zákoně Páně, dvé hrdliček neb dvé holoubátek.