A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 19

Marek 15:25-47
25. Byla pak hodina třetí, když ho ukřižovali.
26. A byl napsán nápis viny jeho: „Král židovský“.
27. Také ukřižovali s ním dva lotry, jednoho na pravici a druhého na levicí jeho.
28. I naplnilo se Písmo, jež praví: „A se zločinci počten jest“.
29. Ti však, kteří tudy chodili, rouhali se mu potřásajíce hlavou svou a říkajíce: „Ha, jenž boříš chrám (Boží) a ve třech dnech jej zase vystavuješ,
30. pomoz sám sobě a sestup s kříže.“
31. Podobně i velekněží posmívajíce se mu, říkali se zákoníky, jeden k druhému: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže.
32. Kristus, král israelský! Ať sestoupí nyní s kříže, abychom to viděli a uvěřili“. Také ti mu utrhali, kteří s ním byli ukřižováni.
33. A když bylo šest hodin, nastala tma po celé zemi až do hodiny deváté,
34. a v hodinu devátou Ježíš zvolal hlasem velikým: „Eloi, Eloi, lamma sabaktani?“ to jest v překladě: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
35. A tu někteří z okolostojících uslyševše to pravili: „Hle, Eliáše volá.“
36. „Jeden pak z nich běžel a naplniv houbu octem vložil ji na třtinu a dával mu píti řka: „Nechte, ať uvidíme, přijde-li Eliáš sejmouti ho.“
37. Ale Ježíš zvolav hlasem velikým vypustil duši.
38. A tu opona chrámová roztrhla se ve dvě půle od hora až dolů.
39. Setník pak, který stál proti němu, vida, že tak zvolav vypustil duši, pravil: „Vpravdě, tento člověk byl Syn Boží.“
40. Byly pak tam i ženy z daleka se dívajíce; mezi nimi byla Maria Magdalena a Maria, matka Jakuba Malého a Josefa, a Salome,
41. které chodily za ním a posluhovaly mu, když byl v Galilei, a mnoho jiných, které vstoupily s ním do Jerusalema.
42. A když se již připozdilo, - poněvadž byl den přípravy, to jest den před sobotou, - přišel Josef z Arimatie, vznešený člen velerady, který také očekával království Božího,
43. a dodav si odvahy vešel k Pilátovi a žádal ho za tělo Ježíšovo.
44. Pilát však podivil se, že by již byl mrtev, a povolav k sobě setníka, otázal se ho, zdali již zemřel.
45. A zvěděv to, daroval tělo Josefovi.
46. Josef pak nakoupiv tenkého plátna a sňav ho (s kříže), obvinul jej v plátno a položil jej do hrobu, který byl vytesán do skály, a přivalil kámen ke dveřím hrobovým.
47. Maria Magdalena pak a Maria (matka) Josefova dívaly se, kam ho položili.