A A A A A
Bible za jeden rok
Březen 13

Marek 13:1-20
1. A když vycházel z chrámu, pravil k němu jeden z učeníků jeho „Mistře, pohleď, jaké to kamení a jaké stavby!“
2. A Ježíš řekl jemu: „Vidíš všecky tyto stavby veliké? Nezůstane tu kámen na kameni, který by nebyl rozbořen.“
3. A když se posadil na hoře Olivetské proti chrámu, Petr a Jakub a Jan a Ondřej otázali se ho v soukromí:
4. „Pověz nám, kdy budou tyto věci? A které bude znamení, když všecko to bude se míti vyplňovati?“
5. A tu Ježíš jal se k nim mluviti: „Hleďte, ať vás nikdo nesvede;
6. neboť mnozí přijdou ve jménu mém a řeknou:,Já jsem‘; a svedou mnohé.
7. Když pak uslyšíte boje a pověsti o bojích, ať se nepolekáte, neboť musí to nastati; ale ještě není konec.
8. Neboť povstane národ proti národu a království proti království, a bude zemětřesení po místech i hlad. Počátek to bolestí.
9. Mějte se však sami na pozoru, neboť vydají vás soudům a v synagogách budou vás bíti, i před vladaře a krále budete postaveni pro mne na svědectví jim.
10. Ale dříve musí evangelium býti hlásáno mezi všemi národy.
11. A když vás povedou, aby vás vydali, nestarejte se napřed, co byste mluvili, nýbrž to mluvte, co v tu hodinu bude vám dáno; neboť ne vy to jste, kteří mluvíte, nýbrž Duch svatý.
12. Vydá pak bratr bratra na smrt a otec dítko své, a povstanou dítky proti rodičům a budou je zabíjeti,
13. a budete v nenávisti u všech pro jméno mé. Kdo však vytrvá do konce, ten spasen bude.“
14. „Když pak uzříte ohavnost, zpuštění, ana stojí, kde nemá, - kdo to čte, rozumějž, - tehda kdo jsou v judsku, utecte na hory,
15. a kdo na střeše, nesestupuj do domu aniž vcházej, aby vzal něco z domu svého,
16. a kdo (bude) na poli, nevracej se nazad, aby vzal roucho své.
17. Běda pak těhotným a kojícím v oněch dnech.
18. Modlete se, aby to nebylo v zimě.
19. Neboť budou to dnové takového soužení, jakého nebylo od počátku tvorstva, které Bůh stvořil, až dosavad, aniž kdy bude.
20. A kdyby Pán nebyl ukrátil dnů těch, nebyl by zachován nižádný člověk; ale pro vyvolené, které vyvolil, ukrátil těch dnů.