A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 6

Matouš 23:23-39
23. Běda vám, zákoníci a fariseové pokrytci, kteří desátky dáváte z máty, a kopru a kmínu, a opustili jste to, co jest důležitější v zákoně: soud a milosrdenství a věrnost. Toto měli jste činiti a onoho neopouštěti.
24. Vůdcové slepí, kteří cedíte komára, velblouda však polykáte.
25. Běda vám, zákoníci a fariseové, pokrytci, neboť čistíte číši a mísu po vrchu, uvnitř však jsou plny loupeže a nečistoty.
26. Fariseji slepý, vyčisť prve vnitřek číše a mísy, aby byl čist i povrch jejich.
27. Běda vám zákoníci a fariseové, pokrytci, neboť podobáte se hrobům obíleným, které zevně se jeví (lidem) úhlednými, uvnitř však jsou plny kostí umrlčích a všeliké nečistoty.
28. Tak i vy zevně zdáte se lidem spravedlivými, uvnitř však jste plni pokrytství a nepravosti.
29. Běda vám, fariseové a zákoníci, pokrytci, kteří vzděláváte hroby proroků a ozdobujete pomníky spravedlivých
30. a říkáte:,Kdybychom byli žili za dnů našich otců, nebyli bychom stali se účastníky jejich v krvi proroků,‘
31. a tak svědčíte proti sobě samým, že jste syny těch, kteří zabili proroky.
32. I vy naplňte míru otců svých.
33. Hadové, plémě zmijí, kterak utečete před soudem pekelným?
34. Proto já posílám k vám proroky a moudré a učitele, a z těch některé zabijete a ukřižujete a některé z nich budete bičovati ve svých synagogách a pronásledovati z města do města,
35. aby přišla na vás veškerá krev spravedlivá, která byla vylita na zemi od krve spravedlivého Ábela až do krve Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem.
36. Vpravdě pravím vám: Přijdou všecky věci tyto na pokolení toto.“
37. „Jerusaleme, Jerusaleme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou posláni k tobě; kolikrát chtěl jsem shromážditi dítky tvé, jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá, a nechtěl jsi?
38. Hle, zanechá se vám dům váš pustý;
39. neboť pravím vám: neuzříte mě od této chvíle, dokavad neřeknete:,Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.‘“