A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 5

Matouš 23:1-22
1. Tehda mluvil Ježíš k zástupům a učeníkům svým řka:
2. „Na stolici Mojžíšovu zasedli zákoníci a fariseové.
3. Všecko tedy, co vám řeknou, zachovávejte a čiňte, ale podle skutků jejich nečiňte; neboť mluví, ale nečiní.
4. Navazují totiž břemena těžká a nesnesitelná a vkládají je na ramena lidská, sami však ani prstem svým nechtějí hnouti jimi.
5. A všecky skutky své činí, aby je lidé viděli: roztahují modlitební řeménky své a prodlužují třepení;
6. rádi sedí na prvních místech při hostinách a v prvních stolicích v synagogách,
7. a libují si, když lidé nazývají je rabbí (t. j. mistr).
8. Vy však nedávejte se nazývati rabbí; neboť jeden jest mistr váš, vy pak všichni jste bratři.
9. A otcem nenazývejte sobě nihoko na světě, neboť jeden jest Otec váš, jenž jest v nebesích.
10. Ani nenazývejte se vůdci, neboť jeden jest vůdce váš, Kristus.
11. Kdo z vás jest největší, buď služebníkem vaším.
12. Kdo však se povýší, bude ponížen, a kdo se poníží bude povýšen.“
13. Běda vám, zákoníci a fariseové, pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; neboť sami nevcházíte do něho, a těm, kteří chtějí vejíti, nedopouštíte, aby vešli.
14. Běda vám, zákoníci a fariseové, pokrytci, že stravujete domy vdov, konajíce dlouhé modlitby; proto dostane se vám soudu těžšího.
15. Běda vám, zákonici a fariseové, pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste získali jediného proselytu, a když se jím stane, činíte jej dvakrát hodnějším pekla než jste sami.
16. Běda vám, vůdcové slepí, kteří říkáte:,Kdo přisáhne skrze chrám, nic to není, kdo však přisáhne skrze zlato chrámové, jest povinen.‘
17. Pošetilci a slepci; neboť co jest větší, zlato či-li chrám, který posvěcuje zlato?
18. ,A kdo přisáhne skrze oltář, nic to není; kdo však přisáhne skrze dar, který jest na něm, jest povinen.‘
19. Pošetilci a slepci, i co jest větší: dar, či oltář, který posvěcuje dar?
20. Kdo tedy přísahá skrze oltář, přísahá skrze něj i skrze všecko to, co jest na něm,
21. a kdo přísahá skrze chrám, přísahá skrze něj i skrze toho, který přebývá v něm.
22. A kdo přísahá skrze nebe, přísahá skrze trůn Boží i skrze toho, který sedí na něm.