A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 26

Marek 5:21-43
21. A když se Ježíš přepravil na lodi opět na druhou stranu, sešel se k němu zástup veliký a byl u moře.
22. I přišel k němu jeden z představených synagogy, jménem Jair, a spatřiv jej, padl k nohám jeho
23. a prosil ho snažně řka: „Dcera má skonává; pojď, vlož na ni ruku, aby se uzdravila a byla živa.“
24. I odešel s nim, a zástup veliký šel za ním; i tísnili ho.
25. A tu žena jedna, která měla krvotok dvanáct rokův
26. a mnoho vytrpěla od mnoha lékařův a vynaložila všechen statek, aniž se jí prospělo, nýbrž spíše pohoršilo,
27. uslyševši o Ježíšovi, přišla v zástupu od zadu a dotkla se roucha jeho,
28. neboť řekla: „Dotknu-li se jen roucha jeho, budu uzdravena.“
29. A hned vyschl tok krve její, a pocítila na těle, že jest uzdravena od neduhu svého.
30. Ale Ježíš poznav ihned sám v sobě, jaká moc z něho vyšla, obrátil se v zástupu a pravil: „Kdo se dotkl roucha mého?“
31. I řekli mu jeho učeníci: „Vidíš, že zástup tlačí se na tebe, a pravíš:,Kdo se mě dotkl?‘“
32. Ale on hleděl kolem, aby spatřil tu, která to učinila.
33. Žena pak vědouc, co se jí událo, s bázní a třesením přistoupila a padši před ním, pověděla mu plnou pravdu.
34. A on řekl: „Dcero, víra tvá tě uzdravila, jdi v pokoji a buď zdráva od neduhu svého.“
35. Když ještě mluvil, přišli od představeného synagogy a řekli: „Dcera tvá zemřela; proč ještě obtěžuješ Mistra?“
36. Ježíš však uslyšev ta slova, pravil k představenému synagogy: „Neboj se, toliko věř.“
37. A nenechal nikoho jíti za sebou leč Petra, Jakuba a jeho bratra Jana.
38. I přišli do domu představeného synagogy, a tu postřehl hluk a lidi, kteří plakali a kvíleli velice,
39. a vešed řekl jim: „Proč hlučíte a pláčete? Dívka nezemřela, nýbrž spí.“
40. I posmívali se mu. On však vypustiv všecky, pojal dívčina otce i matku a ty, kteří byli s ním a vešel tam, kde dívka ležela.
41. A vzav dívku za ruku, řekl jí: „Talítha, kúmi,“ to jest v překladě: „Dívko, (tobě pravím), vstaň.“
42. A hned vstala dívka a chodila; byloť jí dvanáct roků. I žasli a divili se velice.
43. A přikázal jim přísně, aby nikdo o tom nezvěděl; a řekl, aby jí dali jísti.