A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 23

Marek 4:1-20
1. A opět počal učiti u moře; i shromáždil se k němu zástup veliký, takže vstoupiv na loď, seděl (v ní) na moři, a veškeren lid byl u moře na zemi.
2. I učil je mnohým věcem v podobenstvích a pravil jim ve svém učení:
3. „Slyšte: Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval.
4. A když rozséval, některé (zrno) padlo vedle cesty, i přiletěli ptáci a sezobali je.
5. A jiné padlo na místo skalnaté, kde nemělo mnoho země, a vzešlo hned, poněvadž nemělo hluboké země;
6. ale když vyšlo slunce, uvadlo, a poněvadž nemělo kořene, uschlo.
7. A jiné padlo do trní, i vzrostlo trní a udusilo je, a nevydalo užitku.
8. A jiné padlo v zemi dobrou a vydalo plod, který vzešel i rostl, a přinášelo na třicet, i na šedesát i na sto (zrn).“
9. I řekl: „Kdo má uši k slyšení, slyš.“
10. A když byl sám, otázalo se ho jeho okolí i se dvanácti na to podobenství.
11. I řekl jim: „Vám jest dáno poznati tajemství království Božího, oněm však, kteří jsou vně, podává se všecko v podobenstvích,
12. aby hledíce se dívali a neviděli a poslouchajíce slyšeli a nerozuměli, by snad se neobrátili a neodpustily se jim hříchy.“
13. I řekl jim: „Nerozumíte podobenství tomu? I kterak poznáte podobenství všecka?
14. Rozsévač rozsévá slovo.
15. Těmi pak, kteří (jsou) vedle cesty, rozumějí se ti, kde slovo se rozsévá, a když je uslyší, ihned satan přichází a odnímá slovo, které bylo zaseto do srdce jejich.
16. A podobně těmi, kteří se rozsévají na místa skalnatá, rozumějí se ti, kteří, když uslyší slovo, přijímají je hned s radostí,
17. ale nemají v sobě kořene, nýbrž jsou chvilkoví; potom, když nastane soužení neb pronásledování pro to slovo, ihned se pohoršují.
18. A jsou jiní, kteří se rozsívají mezi trní; to jsou ti, kteří slyší slovo,
19. ale starosti tohoto světa a klam bohatství a žádosti jiných věcí vcházejíce udušují slovo a stává se neplodným.
20. A těmi, kteří byli zaseti v zemi dobrou, rozumějí se ti, kteří slyší slovo a je přijímají i plod přinášejí, jeden třicet, jiný šedesát, jiný sto.“