Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Únor 14

Matouš 27:1-26
1. Když pak bylo ráno, všichni velekněží a starší lidu učinili nález proti Ježíšovi, aby ho vydali na smrt.
2. I svázavše ho přivedli a vydali jej vladaři Pontiu Pilátovi.
3. Tehda Jidáš, jenž ho zradil, vida, že jest odsouzen, jat jsa lítostí, navracel třicet stříbrných velekněžím a starším
4. řka: „Zhřešil jsem zradiv krev spravedlivou.“ Ale oni řekli: „Co nám do toho? Ty viz.“
5. I povrhl stříbrné ve chrámě a vzdálil se; a odešed osidlem se oběsil.
6. Velekněží však vzavše stříbrné pravili: „Není dovoleno vložiti je do pokladny, neboť jest to mzda krve.“
7. A poradivše se koupili za ně pole hrnčířovo ku pohřbívání poutníků.
8. Proto nazývá se pole to Hakeldama, to jest pole krve, až do dnešního dne.
9. Tehda se naplnilo, co bylo pověděno od proroka Jeremiáše slovy: „A vzali třicet stříbrných, mzdu to muže odhadnutého, jehož odhadli synové israelští,
10. a dali je za pole hrnčířovo, jak mi ustanovil Pán.“
11. Ježíš pak byl postaven před vladaře. I otázal se ho vladař řka: „Ty jsi král židovský?“ A Ježíš řekl jemu: „Ty to pravíš.“
12. A když velekněží a starší na něho žalovali, neodpověděl ničeho.
13. Tu řekl mu Pilát: „Neslyšíš, jak veliké věci proti tobě svědčí?“
14. Ale on neodpověděl mu k žádnému slovu, takže vladař se divil velmi.
15. O slavnosti však vladař propouštíval lidu jednoho vězně, kterého chtěli.
16. Měl pak tehdy vězně pověstného, který slul Barabáš.
17. Když se tedy sešli, řekl jim Pilát: „Kterého chcete, abych vám propustil, Barabáše či Ježíše, jenž slově Kristus?“
18. Neboť věděl, že ho vydali ze závisti.
19. Ale když seděl na soudné stolici, manželka jeho vzkázala mu: „Nic neměj se spravedlivým tímto; neboť jsem mnoho vytrpěla dnes ve snách pro něho.“
20. Velekněží však a starší přemluvili lid, aby prosili za Barabáše, Ježíše pak aby zahubili.
21. I promluvil vladař a řekl jim: „Kterého chcete z těch dvou, abych vám propustil?“ A oni řekli: „Barabáše.“
22. Dí jim Pilát: „Co tedy mám učiniti s Ježíšem, jenž slove Kristus?“ Řkou všichni: „Ukřižován buď.“
23. Dí jim vladař: „I co zlého učinil?“ Ale oni ještě více křičeli řkouce: „Ukřižován buď.“
24. Vida tedy Pilát, že nic neprospívá, nýbrž bouře větší se stává, vzal vodu a umyl si ruce před lidem řka: „Nevinen jsem krví spravedlivého tohoto; vy vizte.“
25. A všechen lid odpověděl: „Krev jeho na nás i na naše dítky.“
26. Tu propustil jim Barabáše, Ježíše pak zbičovav vydal jim, aby byl ukřižován.