A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 9

Filipským 4:1-23
1. Proto bratři moji rozmilí a přežádoucí, radosti a koruno má, tak stůjte pevně v Pánu, miláčkové.
2. Evodii prosím a Syntychu žádám, aby jednostejně smýšlely v Pánu.
3. Ano i tebe prosím, pravý Synzygu, pomáhej jim, neboť ony se mnou pracovaly v evangeliu i s Klementem a ostatními spolupracovníky mými, jejichž jména jsou v knize života.
4. Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se.
5. Vlídnost vaše budiž známa všem lidem; Pán blízko jest.
6. O nic nepečujte úzkostlivě, nýbrž ve všem žádosti vaše přicházejtež Bohu ve známost modlitbou a prosbou s díkůčiněním,
7. a pokoj Boží, který převyšuje všecko pomyšlení, ochrání srdce vaše i myšlenky vaše v Kristu Ježíši.
8. Konečně, bratři, všecko, co jest pravdivé, co důstojné, co spravedlivé, co čisté, co milé, co dobré pověsti, všecko, co jest ctnostné, co chvalitebné, to obmýšlejte.
9. Co jste poznali a přijali i uslyšeli a viděli na mně, to konejte, a Bůh pokoje bude s vámi.
10. Zaradoval jsem se v Pánu velice, že jste již jednou přišli (zase) k rozkvětu, abyste (blahovolně) pamatovali na mne; pamatovali jste na to také (dříve), ale byli jste v postavení nepříznivém.
11. Nepravím to pro nedostatek, neboť já jsem se naučil přestávati na tom, co mám.
12. Dovedu i v nouzi býti, dovedu i hojnost míti; v každém případě a ve všech okolnostech jsem vycvičen, i nasycen býti i lačněti, i hojnost míti i nedostatek trpěti.
13. Všecko mohu v tom, jenž mne posiluje.
14. Avšak dobře jste učinili, vzavše účastenství v mém soužení.
15. Víte pak i vy, Filippští, že při počátku evangelia, když jsem vyšel z Macedonie, žádná církev se nezúčastnila se mnou v účtech příjmů a vydání, leč vy jediní;
16. (víte), že jste i (tehdy, když jsem byl) v Thessalonice, jednou, dvakrát poslali mně na potřeby.
17. (Pravím to), ne že bych vyhledával daru, nýbrž že hledám hojného užitku do účtu vašeho.
18. Mám všecko a oplývám; jsem naplněn obdržev od Epafrodita, co jste poslali, vůni líbeznou, obět příjemnou a milou Bohu.
19. Bůh můj pak vyplní veškerou potřebu vaši podle bohatství svého ve slávě v Kristu Ježíši.
20. Bohu pak a Otci našemu budiž sláva na věky věků. Amen.
21. Pozdravujte každého věřícího v Kristu Ježíši.
22. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás všichni věřící, zvláště ti, kteří jsou z domu císařova,
23. Milost Pána našeho Ježíše Krista (budiž) s duchem vaším. Amen.