Instagram
English
A A A A A
Filipským 1:1-30
1. Pavel a Timoteus, služebníci Ježíše Krista, všem věřícím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filippech, s biskupy a jáhny:
2. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.
3. Děkuji Bohu svému za veškerou vzpomínku vaši
4. a konám vždycky při všech modlitbách svých s radostí prosbu za vás všecky
5. pro vaši účast v evangeliu Kristově od prvního dne až dosavad,
6. v to právě důvěřuje, že ten, jenž započal ve vás dílo dobré, dokoná je až do dne Krista Ježíše.
7. Vždyť jest mi spravedlivo smýšleti to o všech vás, poněvadž vás mám v srdci jakožto ty, kteří jste všichni účastni mé milosti jak v okovech mých, tak v hájení a utvrzování evangelia;
8. neboť Bůh jest mi svědkem, jak toužím po vás všech v srdci Ježíše Krista.
9. A za to se modlím, aby láska vaše víc a více se rozmáhala v poznání a veškerém cítění,
10. byste schvalovali věci lepší, (a to k tomu konci), abyste byli čisti a nepohoršivi ke dni Kristovu,
11. naplněni jsouce ovocem spravedlnosti skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží.
12. Chci však, bratři, abyste věděli, že postavení moje vyšlo spíše na prospěch evangelia,
13. takže okovy moje staly se v Kristu zjevny mezi celou stráži a všemi ostatními
14. a že většina bratrů důvěřujíc v Pánu mým okovům, větší měrou se osměluje mluviti beze strachu slovo Boží.
15. Někteří ovšem hlásají Krista také ze závisti a soupeřství, někteří však i z dobré vůle;
16. jedni z lásky, vědouce, že jsem určen k obraně evangelia,
17. druzí ze sobectví zvěstují Krista, z pohnutky nikoli čisté se domnívajíce, že mým okovům způsobí soužení.
18. Co z toho? Jen když každým způsobem, ať pod záminkou (nějakou), ať opravdově zvěstuje se Kristus? A z toho se raduji. Avšak též radovati se budu,
19. neboť vím, že mi to bude ke spáse vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista,
20. a to podle očekáváni a naděje mé, že v ničem nebudu zahanben, nýbrž že s veškerou neohrožeností jako vždy, tak i nyní Kristus bude zveleben na mém těle, ať životem, ať smrtí (mou).
21. Vždyť pro mne žíti jest Kristus a umříti zisk;
22. jestli však život v těle (se míní), jest to pro mne ovoce práce. A tak nevím, co bych vyvolil;
23. jsem však držen z obou stran, maje tužbu odebrati se a býti s Kristem, - to mnohem lepší (pro mne),
24. avšak zůstati v těle jest potřebnější pro vás.
25. A to důvěřuje vím, že zůstanu a pobudu pro vás všecky k vašemu prospěchu a (k vaší) radosti ve víře,
26. aby chlouba vaše rozhojnila se v Kristu Ježíši na mně mým opětným příchodem k vám.
27. Jenom žijte důstojně evangelia Kristova, abych ať přijda a vida vás, ať nepřítomen jsa slyšel o vás, že pevně stojíte v jednom duchu, jednomyslně zápasíce za víru v evangelium,
28. a nedávajíce se ničím zastrašovat od protivníků; to jest pro ně znamením (jejich) záhuby, vaší však spásy, a to od Boha,
29. neboť vám bylo dáno pro Krista - nejen věřiti v něno, nýbrž i trpěti pro něho;
30. máte tentýž zápas, jaký jste viděli při mně a nyní slyšíte o mně.