A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 4

Efezským 5:17-33
17. Proto nebuďte nerozumní, nýbrž srozumějte, která jest vůle Boží.
18. A neopíjejte se vínem, jest v tom prostopášnost, nýbrž naplňujte se Duchem svatým,
19. mluvíce k sobě vespolek v žalmech a chvalozpěvech a v písních duchovních, zpívajíce a hrajíce ve svém srdci Pánu,
20. děkujíce vždycky za všecko ve jménu Pána našeho Ježíše Krista Bohu a Otci.
21. Poddáni buďte jedni druhým v bázni Kristově.
22. Ženy buďtež poddány mužům svým jako Pánu,
23. neboť muž jest hlava ženy, jakož i Kristus jest hlava církve; onť je spasitelem těla (svého).
24. Ale jako církev poddána jest Kristu, tak i ženy (buďtež poddány) mužům svým ve všem.
25. Muži, milujte své manželky, jakož i Kristus miloval církev a vydal sebe sama za ni,
26. aby ji posvělil, očistě jí koupelí vodní při slově,
27. aby sám sobě představil církev jako slavnou, jako takovou, která by neměla poskvrny ani vrásky neb něco podobného, nýbrž aby byla svatá a bezúhonná.
28. Tak i mužové mají milovati své manželky jako tělo své. Kdo miluje svou manželku, sebe sama miluje;
29. nikdo zajisté nikdy neměl v nenávisti těla svého, nýbrž živí a chová je jakož i Kristus (živí a chová) církev svou,
30. poněvadž jsme údy těla jeho (z masa jeho a z kostí jeho).
31. „Proto opustí člověk otce svého i matku svou a přidrží se manželky své a budou dva tělem jedním“.
32. Tajemství toto jest veliké; já však to pravím s ohledem na Krista a na církev.
33. Ale také vy milujte jeden každý manželku svou tak, jako sebe sama, manželka pak boj se muže svého.