A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 18

1 Tesalonickým 5:1-28
1. O časech pak a chvílích nepotřebujete, bratři, abychom vám psali.
2. Neboť sami dobře víte, že den Páně přijde tak jako zloděj v noci.
3. Když (totiž) budou říkati: „Jest pokoj a bezpečnost,“ tu náhle přijde na ně záhuba jako porodní bolesti na ženu těhotnou, a neuniknou.
4. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den zachvátil jako zloděj.
5. Neboť vy jste všichni dítky světla a dítky dne; nenáležíme noci, ani tmě.
6. Nuže tedy, nespěme, jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
7. Neboť ti, kdo spí, v noci spí, a ti, kdo se opíjejí, v noci se opíjejí;
8. my však náležíce dni, buďme střízliví, obleknouce si pancíř víry a lásky a přilbu naděje ve spásu.
9. Vždyť Bůh neurčil nás ke hněvu, nýbrž k získání si spásy skrze Pána našeho Ježíše Krista,
10. jenž zemřel za nás, abychom, ať bdíme, ať spíme, žili spolu s ním.
11. Proto potěšujte se vespolek a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.
12. Žádáme však vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří pracují mezi vámi a jsou vašimi představenými v Pánu a vás napomínají,
13. a abyste si jich vysoce vážili v lásce pro jejich dílo. Mějte pokoj s nimi.
14. Prosíme však vás, bratři, napomínejte nepokojné, povzbuzujte malomyslné, ujímejte se slabých, shovívaví buďte ke všem.
15. Vizte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, nýbrž vždycky usilujte o to, co jest dobré pro vás vespolek i pro všecky.
16. Vždycky se radujte,
17. bez ustání se modlete,
18. ve všem díky čiňte, neboť jest to vůle Boží v Kristu Ježíši o vás všech.
19. Ducha neuhášejte,
20. proroctvími nepohrdejte;
21. všecko však zkoušejte, co dobré jest, toho se držte.
22. Od všeliké způsoby zlého se zdržujte.
23. Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás docela, ať váš duch i duše vaše a tělo vaše úplně zachová se bez úhony ku příchodu Pána našeho Ježíše Krista,
24. Jestiť věrný ten, jenž vás povolal, jenž to i učiní.
25. Bratři, modlete se za nás.
26. Pozdravte všecky bratry políbením svatým.
27. Zapřísahám vás skrze Pána, aby tento list se přečetl všem (věřícím) bratřím.
28. Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi. Amen.