A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 17

1 Tesalonickým 4:1-18
1. V příčině ostatní tedy, bratři, prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste podle toho vždy více prospívali, jak jste přijali od nás poučení o tom, kterak máte žíti a Bohu se líbiti, jakož i žijete.
2. Víte zajisté, která přikázání jsem vám dal skrze Pána Ježíše.
3. To jest totiž vůle Boží, vaše posvěcení: abyste se zdržovali od smilství,
4. aby každý z vás dovedl držeti tělo své ve svatosti a ve cti,
5. nikoli v náruživé žádostivosti, jakož i pohané, kteří neznají Boha,
6. a aby nikdo nezkracoval a nepodváděl v té věci bratra svého, neboť mstitelem toho všeho jest Pán, jakož jsme vám byli pověděli a osvědčili.
7. Vždyť nepovolal nás Bůh k nečistotě, nýbrž k posvěcení.
8. Proto kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, který dává svatého Ducha svého na nás.
9. O lásce bratrské však nemáme potřebí vám psáti, neboť sami jste se naučili od Boha milovat se vespolek.
10. Vždyť také to činíte ke všem bratrům po celé Macedonii.
11. Prosíme vás však, bratři, prospívejte v tom vždy více a vynasnažujte se žíti pokojně a konati své záležitosti a pracovati rukama svýma, jak jsme vám přikázali,
12. byste žili počestně před těmi, kteří jsou vně, a abyste ničeho cizího nepotřebovali.
13. Nechceme však, bratři, abyste byli v nevědomosti o těch, kteří zesnuli, byste netruchlili (nad nimi) jako ostatní, kteří nemají naděje.
14. Neboť věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh i ty, kteří zesnuli skrze Ježíše, přivede (zároveň) s ním.
15. Toto zajisté pravíme vám na základě slova Páně: my, kteří žijeme, kteří zůstáváme ke příchodu Ježíšovu, nepředstihneme těch, kteří zesnuli,
16. neboť Pán sám sestoupí s nebe s rozkazem, s hlasem archandělovým a s troubou Boží, a zemřelí v Kristu vstanou nejprve,
17. potom my, kteří žijeme, kteří zůstáváme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích Kristu vstříc do vzduchu; a tak vždycky budeme s Pánem.
18. Proto potěšujte se vespolek těmito slovy.