A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 14

1 Tesalonickým 1:1-10
1. Pavel a Silván a Timoteus církvi thessalonické v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj.
2. Děkujeme Bohu vždycky za vás všechny, připomínajíce si vás na svých modlitbách;
3. bez ustání (totiž) pamatujeme před Bohem a Otcem naším na dílo vaší víry a námahu vaší lásky i na vytrvalost vaší naděje v Pána našeho Ježíše Krista,
4. neboť víme, bratři milovaní od Boha, o vyvolení vašem.
5. Vždyť evangelium naše nepřišlo k vám toliko v slově, nýbrž i v moci a v Duchu svatém i v přesvědčení mnohém, jakož víte, jakými jsme byli mezi vámi pro vás,
6. a vy jste se stali následovníky našimi i Páně, přijavše slovo při mnoha soužení s radostí Ducha svatého,
7. takže jste se stali vzorem všem věřícím v Macedonii i v Acháji.
8. Neboť od vás se rozšířilo slovo Páně nejen v Macedonii a v Acháji, nýbrž i po všem místě roznesla se vaše víra v Boha, takže nám není potřebí o tom něco mluviti.
9. Vždyť oni sami vypravují o nás, jaký jsme měli příchod k vám, a kterak jste se obrátili k Bohu od model, abyste sloužili Bohu živému a pravému
10. a očekávali Syna jeho s nebes, kterého vzkřísil z mrtvých, (totiž) Ježíše, jenž nás vysvobodil od hněvu budoucího.