Instagram
English
A A A A A
Koloským 4:1-18
1. Páni, prokazujte služebníkům co jest spravedlivo a slušno, vědouce, že také vy máte Pána na nebi.
2. Trvejte na modlitbě, bdíce v ní s děkováním;
3. modlete se zároveň i za nás, aby Bůh otevřel našemu slovu dveře ku hlásání tajemství Kristova, pro které jsem také uvězněn,
4. abych je uváděl ve známost tak, jak mluviti mám.
5. Žijte moudře před těmi, kteří jsou vně, vykupujíce čas.
6. Řeč vaše budiž vždycky v milosti, okořeněna solí, abyste věděli, kterak máte odpovídati jednomu každému.
7. Co se týká mého postavení, všecko vám oznámí Tychikus, milovaný bratr a věrný služebník a spoluslužebník Pánu.
8. Posílám ho k vám právě k tomu konci, aby seznal vaše okolnosti a potěšil srdce vaše;
9. (posílám ho) s Onesimem, milým a věrným bratrem, jenž jest vaším krajanem. Ti vám oznámí všecko, co se tu děje.
10. Pozdravuje vás Aristarchus, můj spoluvězeň, a Marek, příbuzný Barnabášův - o něm jste dostali nařízení; přijde-li k vám, přijměte ho, -
11. a Jesus příjmím Justus; tito jsou z obřízky, jsou to (nyní) jediní spolupracovníci moji (z obřízky) pro království Boží, a stali se mi útěchou.
12. Pozdravuje vás Epafra, váš krajan, služebník to Krista Ježíše, povždy starostlivý o vás na modlitbách, abyste stáli pevně jako dokonalí a úplní ve všem, co jest vůle Boží.
13. Neboť dosvědčuji mu, že má mnoho námahy pro vás i pro ty, kteří jsou v Laodicei a v Hieropoli.
14. Pozdravuje vás milý Lukáš, lékař, a Demas.
15. Pozdravujte bratry, (kteří jsou) v Laodicei, zvláště Nymfu a církev v jeho domě.
16. A když tento list bude přečtěn u vás, dejte jej přečísti také v církvi laodicejské, a list z Laodicee přečtěte také vy.
17. A řekněte Archippovi: Dbej služby, kterou jsi obdržel v Pánu, abys ji plnil.
18. Pozdravení rukou mojí, Pavlovou. Pamatujte na mé okovy. Milost s vámi. Amen.