A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 12

Koloským 3:1-25
1. Jestliže tedy jste povstali s Kristem, hledejte těch věcí, které jsou svrchu, kde jest Kristus, sedě na pravici Boží;
2. o to pečujte, co svrchu jest, ne o to, co jest na zemi.
3. Neboť jste zemřeli, a život váš jest skryt s Kristem v Bohu.
4. Když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se ukážete s ním ve slávě.
5. Nuže, umrtvěte pozemské údy své, smilství, nečistotu, chlípnost, žádost zlou a lakotu, která jest modloslužbou,
6. neboť pro ty věci hněv Boží přichází na neposlušníky;
7. v těch jste chodili také vy někdy, když jste žili v nich.
8. Nyní však odložte od sebe i vy to všecko, hněv, prchlivost, zlobu, utrhání, potupné řeči z úst svých;
9. neobelhávejte se vespolek, neboť jste svlékli se sebe člověka starého s jeho skutky
10. a oblékli jste nového (člověka), jenž se obnovuje ku poznání podle obrazu Stvořitele svého;
11. tu není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, nevzdělanec, Skytha, otrok, svobodník, nýbrž vším a ve všech jest Kristus.
12. Oblecte se tedy jako vyvolenci Boží, svatí a milí, v srdečnou milosrdnost, dobrotu, pokoru, mírnost, shovívavost,
13. snášejíce jeden druhého a odpouštějíce si vespolek, má-li kdo žalobu proti jinému; jako i Pán odpustil vám, tak i vy;
14. ke všemu tomu však mějte lásku, která jest svazem dokonalým.
15. A pokoj Kristův, ke kterému také jste byli povoláni, (abyste byli) v jednom těle, vládni v srdcích vašich, a buďte vděčni.
16. Slovo Kristovo přebývej ve vás hojně, tak abyste ve vší moudrosti poučovali a napomínali se vespolek žalmy, chvalozpěvy a písněmi duchovními, v milosti je zpívajíce ve svých srdcích Bohu.
17. A cokoli činíte slovem neb skutkem, všecko (čiňte) ve jménu Pána Ježíše Krista, děkujíce Bohu Otci skrze něho.
18. Ženy, buďtež poddány mužům svým, jak sluší v Pánu.
19. Muži, milujte své manželky a nerozptrčujte se na ně.
20. Dítky, poslouchejte svých rodičů ve všem, neboť to jest milé Pánu.
21. Otcové, nepopouzejte k hněvu dítek svých, aby nemalomyslněly.
22. Služebníci, poslouchejte ve všem pánů tělesných, sloužíce ne na oko, jako ti, kteří se chtějí zalíbiti lidem, nýbrž v prostnosti srdce, bojíce se Boha.
23. Cokoli činíte, konejte ze srdce jako Pánu a ne lidem,
24. vědouce, že od Pána obdržíte v odplatu dědictví; Kristu Pánu služte.
25. Neboť kdo činí křivdu, obdrží to, co ukřivdil, a není strannosti u Boha.