A A A A A
Bible za jeden rok
Říjen 10

Koloským 1:1-29
1. Pavel, apoštol Ježíše Krista skrze vůli Boží, a bratr Timoteus
2. svatým a věřícím bratrům v Kristu Ježíši, kteří jsou v Kolossách:
3. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista. Děkujeme Bohu a Otci Pána našeho Ježíše Krista za vás vždycky při svých modlitbách,
4. neboť jsme uslyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem věřícím
5. pro naději uloženou vám v nebesích: o té jste uslyšeli dříve skrze slovo pravdy (totiž) evangelia,
6. které (přišedši) k vám jest u vás, podobně jako jest po celém světě, přinášejíc užitek a rostouc jako i u vás ode dne, kdy jste uslyšeli a poznali milost Boží v pravdě,
7. jak jste se naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, jenž jest věrným služebníkem Kristovým pro vás.
8. On také nás zpravil o vaší lásce v duchu.
9. Proto také my nepřestáváme ode dne, kdy jsme to uslyšeli, modliti se a prositi za vás, abyste byli naplněni dokonalým poznáním vůle jeho s veškerou moudrostí a rozumností duchovní,
10. (a to k tomu konci), byste žili důstojně Boha, tak abyste se mu ve všem líbili, ve všelikém díle dobrém užitek přinášejíce a prospívajíce skrze poznání Boha,
11. veškerou silou posilňováni jsouce podle moci velebnosti jeho k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí
12. děkujíce Otci, který nás učinil hodny, abychom měli účast v podíle věřících ve světle,
13. kterýž nás vytrhl z moci temnosti a přeložil do království milovaného Syna svého.
14. V něm máme vykoupení (skrze krev jeho), odpuštění hříchů;
15. on jest obrazem Boha neviditelného, prvorozencem nade všecko tvorstvo,
16. neboť v něm bylo stvořeno všecko na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné; buďže jsou to trůnové neb panstva neb knížectva neb mocnosti, všecko jest stvořeno skrze něho a pro něho.
17. A on jest přede vším, a všecko v něm stojí.
18. A on jest hlavou těla církve, (neboť) on jest počátek, prvorozenec z mrtvých (vstalých), aby ve všem on měl přednost;
19. neboť se zalíbilo, aby v něm přebývala všecka plnost,
20. a aby skrze něj smířil všecko s sebou, uveda v pokoj skrze krev kříže jeho i co jest na zemi i co jest v nebi.
21. Také vás, kteří jste mu někdy byli odcizeni a nepřáteli (svým) smýšlením ve skutcích zlých,
22. nyní smířil (s sebou) v jeho těle masitém skrze smrt, aby vás představil svatými a neposkvrněnými a bezúhonnými před sebou,
23. ač-li zůstáváte ve víře založeni a pevni a nepohnutelni od naděje evangelia, které jste uslyšeli, které bylo hlásáno ve všem tvorstvu pod nebem, kterého já Pavel stal jsem se služebníkem.
24. Nyní se raduji z utrpení pro vás, neboť vyplňuji na svém těle to, co zůstává z útrap Kristových pro jeho tělo, kterým jest církev.
25. Jejím služebníkem já jsem se stal podle správy, kterou mi dal Bůh pro vás, abych naplnil slovo Boží,
26. tajemství to, které, od věků a pokolení bylo skryto, nyní však zjeveno bylo věřícím jeho;
27. jim chtěl Bůh uvésti ve známost, jak bohatá jest sláva tohoto tajemství mezi pohany, jímžto jest Kristus mezi vámi, naděje slávy.
28. Jeho my zvěstujeme napomínajíce každého člověka a učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom představili každého člověka dokonalým v Kristu Ježíši.
29. K tomu konci také se lopotím, zápase podle jeho působnosti, která ve mně působí mocně.