A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 9

Matouš 7:1-29
1. Nesuďte, abyste nebyli souzeni;
2. neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou bude vám odměřeno.
3. Proč pak vidíš třísku v oku bratra svého a trámu ve svém oku nepozoruješ?
๔. Aneb kterak díš bratru svému: Nechej, ať vyvrhnu třísku z oka tvého; a hle, trám jest v oku tvém?
๕. Pokrytče, vyvrž nejprve trám z oka svého, a potom přihlédni, abys vyvrhl třísku z oka bratra svého.
๖. Nedávejte věci svaté psům, aniž házejte perel svých před prasata, aby snad nepošlapala jich svými nohami a obrátíce se neroztrhala vás.
๗. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevřeno;
๘. neboť každý, kdo prosí, béře, kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
๙. Či jest který člověk mezi vámi, jenž podá synu svému kámen, když bude ho prositi za chléb?
๑๐. aneb bude-li prositi za rybu, zdali podá jemu hada?
๑๑. Jestliže tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dítkám svým, čím spíše Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteří ho prosí?
๑๒. Všecko tedy, co chcete, aby vám lidé činili, i vy tak čiňte jim; neboť to jest zákon i proroci.
๑๓. Vcházejte těsnou branou; neboť široká jest brána a prostranná cesta, která vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteří vcházejí skrze ní.
๑๔. Jak těsná jest brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo jest těch, kteří ji nalézají.
๑๕. Mějte se na pozoru před nepravými proroky, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím, uvnitř však jsou vlci draví.
๑๖. Po ovoci jejich poznáte je: Zdali sbírají s trní hrozny aneb s bodláčí fíky?
๑๗. Tak každý strom dobrý nese ovoce dobré, špatný strom ovoce špatné přináší.
๑๘. Nemůže strom dobrý nésti ovoce špatné, ani strom špatný přinášeti ovoce dobré.
๑๙. Všeliký strom, který nenese ovoce dobrého, bývá vyťat a na oheň uvržen.
๒๐. Nuže tedy po ovoci jejich poznáte je.
๒๑. Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce mého, jenž jest v nebesích, ten vejde do království nebeského.
๒๒. Mnozí řeknou mi v onen den: Pane, Pane, zdali jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém zlých duchů nevymítali a ve jménu tvém mnoho zázraků nečinili?
๒๓. A tehdy ohlásím jim: Nikdy jsem vás neznal; odejděte ode mne, pachatelé nepravosti.
๒๔. Každý tedy, kdo slyší tato slova má a koná je, bude připodobněn muži moudrému, jenž postavil dům svůj na skálu.
๒๕. I spadl příval, a přišly řeky, a zavály větry a obořily se na ten dům; a nepadl, neboť byl založen na skále.
๒๖. A každý, kdo slyší tato slova má a nekoná jich, bude připodobněn muži pošetilému, jenž postavil dům svůj na písku.
๒๗. I spadl příval, a přišly řeky, a zavály větry a obořily se na ten dům. I padl a pád jeho byl veliký.
๒๘. A když Ježíš dokončil řeči tyto, užasli zástupové nad jeho učením,
๒๙. neboť učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci jejich a fariseové.