Instagram
English
A A A A A
Matouš 6:19-34
19. Neskládejte sobě pokladů na zemi, kde rez a mol kazí, a kde zloději vykopávají a kradou;
20. ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani rez ani mol nekazí, a kde zloději nevykopávají aniž kradou.
21. Neboť kde jest poklad tvůj, tam bude i srdce tvé.
22. Svíci těla tvého jest oko tvé. Je-li oko tvé zdravé, bude světlým celé tělo tvé;
23. je-li však oko tvé špatné, celé tělo tvé bude tmavým. Jestliže tedy světlo, které jest v tobě, tmou jest, jak veliká bude tma sama?
24. Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti; neboť buď bude jednoho nenáviděti a druhého milovati, aneb jednoho se přidrží a druhým pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti a mamoně.
25. Proto pravím vám: nepečujte úzkostlivě o život svůj, co byste jedli, ani o tělo své, čím byste se odívali. Není-li život více nežli pokrm, a tělo více než oděv?
26. Pohleďte na ptactvo nebeské že neseje, ani nežne, ani neshromažďuje do stodol, a Otec váš nebeský živí je. Nejste-li vy dražší nežli ono?
27. A kdo z vás staraje se může přidat! k délce svého věku loket jeden?
28. A proč pečujete úzkostlivě o svůj oděv? Pozorujte lilie polní, kterak rostou, nepracují aniž předou;
29. pravím pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své nebyl tak oděn, jako jedna z nich.
30. Jestli tedy trávu polní, která dnes jest a zítra do peci vržena bývá, Bůh tak odívá, čím spíše vás, malověrní?
31. Nepečujte tedy úzkostlivě, říkajíce: Co budeme jísti, aneb co budeme píti aneb čím se budeme odívati?
32. Neboť toho všeho pohané hledají; ví zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete.
33. Hledejte tedy nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto všecko bude vám přidáno.
34. Nepečujte proto úzkostlivě o zítřek; neboť zítřek bude pečovati sám o sebe, dosti má den na své lopotě.