Instagram
English
A A A A A
Bible za jeden rok
Leden 7

Matouš 6:1-18
1. Mějte se na pozoru, abyste nečinili dobrých skutků svých před lidmi, byste byli od nich viděni; sice nebudete míti odplaty u svého Otce, jenž jest v nebesích.
2. Když tedy dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokrytci činí v synagogách a na ulicích, aby byli ctěni od lidí; vpravdě pravím vám, vzali odplatu svou.
3. Ale když ty dáváš almužnu, ať nezví tvá levice, co činí pravice tvá,
4. aby byla almužna tvá ve skrytě, a Otec tvůj, který vidí ve skrytě, odplatí tobě.
5. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, kteří si libují v synagogách a na rozích trhů stojíce se modliti, aby byli viděni od lidí. Vpravdě pravím vám: vzali odplatu svou.
6. Když však ty se modlíš, vejdi do pokojíka svého, zavři dveře a pomodli se k Otci svému ve skrytě, a tvůj Otec, který vidí ve skrytě, odplatí tobě.
7. Modlíce se pak, nemluvte mnoho, jako pohané; domnívajíť se, že budou vyslyšeni pro svou mnohomluvnost.
8. Nepřipodobňuje se tedy jim; ví zajisté Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve než ho prosíte.
9. Takto tedy budete se modliti vy: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
10. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
11. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
12. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům.
13. A neuvoď nás v pokušení. Ale zbav nás od zlého (Amen).
14. Neboť jestli odpustíte lidem hříchy jejich, odpustí i vám Otec váš nebeský (hříchy vaše);
15. pakli neodpustíte lidem, ani Otec váš neodpustí vám hříchů vašich.
16. Když pak se postíte, nebuďte jako pokrytci zasmušilí; neboť zohyzďují obličej svůj, aby zjevno bylo lidem, že se postí. Vpravdě pravím vám, vzali odplatu svou.
17. Když však ty se postíš, pomaž hlavu svou a tvář svou umyj,
18. aby nebylo zjevno lidem, že se postíš, nýbrž Otci tvému, jenž jest ve skrytě; a Otec tvůj, jenž vidí ve skrytě, odplatí tobě.